Cyfrowa transformacja – od czego zacząć?

Cyfrowa transformacja – od czego zacząć? Siemens

Cyfryzacja usprawnia procesy, przyspiesza zadania. Ale dzisiaj może zdecydowanie więcej – dzięki zastosowaniu technologii możemy wyjść na inne rynki, produkować lub świadczyć usługi w inny sposób, zdobyć przewagę konkurencyjną w obszarach, które wcześniej nie dawały takiej możliwości. Aby tak się stało cyfryzacja musi być elementem biznesu i każdej rozmowy o rozwoju. Ale zawsze jest ten pierwszy krok.

„Cyfrowa transformacja - od czego zacząć?” było tematem webinarium z cyklu How To? Przemysł 4.0. – technologie, najlepsze praktyki, strategie, realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji w ramach programu Diginno. Webinarium poprowadzili Łukasz Otta, Digital Transformation Director w firmie Siemens, oraz Sebastian Lemieszek, Digital Transformation Advisor w firmie Siemens. Poniższy artykuł został przygotowany w oparciu o informacje z webinaru. 

>>Więcej informacji o cyklu webinariów<<

Lepsze harmonogramowanie i komunikacja

Jednym z rezultatów cyfryzacji może być optymalizacja planów produkcyjnych i skrócenie czasu planowania. Dzięki narzędziom cyfrowym możliwe jest tworzenie nowego harmonogramu produkcyjnego na bieżąco z uwzględnieniem zmian na rynku i w efekcie skrócenie czasu harmonogramowania. Wiąże się z tym optymalne wykorzystywanie mocy produkcyjnych, co jest możliwe dzięki analizie danych. 

Mówimy w tym przypadku o takim monitoringu produkcji, który pozwoli przedsiębiorstwu dostosować właściwie system zmianowy lub wykryć w cyklach dziennych, tygodniowych, przypadki nadmiernego obciążenia maszyn lub zużywania komponentów. Analiza informacji pozwala rozłożyć w czasie produkcję w taki sposób, aby końcowy efekt tygodniowy był taki sam, przy niższych kosztach energii, eksploatacji maszyn oraz osobowych. Z kolei zwiększenie przepływu informacji i udostępnienie ich szerokiej kadrze produkcyjnej pozwala na efektywniejsze zarządzanie – mówi Łukasz Otta, Digital Transformation Director firmie w Siemens.

Można uznać, że systemów do monitorowania procesów w naszych organizacjach jest bardzo dużo, są one rozwijane już od lat 90 i cały czas powstają nowe funkcjonalności. Często jednak ich wadą jest to, że nie współpracują one ze sobą, nie wymieniają informacji tzn. bazują na podejściu silosowym. Transformacja cyfrowa umożliwia właściwe uruchomienie tego potencjału. Z jej pomocą poszczególne rozwiązania są w stanie „rozmawiać” z systemami innych działów i tworzyć wartość dodaną dzięki horyzontalnej integracji informacji.

Wyższa efektywność i mniejsza liczba błędów

Kolejną korzyścią wynikającą z cyfrowej transformacji jest podniesienie efektywności procesowej. Oznacza to zmniejszenie stanów magazynowych i oszczędność kosztów. Rezultatami cyfryzacji mogą być też lepsze zarządzanie parkiem maszynowym oraz utrzymaniem ruchu (ang. maintenance). Transformacja cyfrowa jest w stanie pomóc zarządzać flotą maszyn i linii produkcyjnych w taki sposób, aby przestojów niezaplanowanych było jak najmniej. W podejściu predykcyjnym do utrzymania maszyny same „zaplanują” przeglądy i uwzględnią je w harmonogramie produkcyjnym, po to aby uniknąć zatrzymania linii i strat surowca. Podejście takie pozwala zapobiegać uszkodzeniom maszyn i dłuższym przestojom.

Cyfryzacja ułatwia także optymalizację wykorzystania zasobów i zużycia mediów. Temat efektywności energetycznej jest tym bardziej istotny, że od 1 stycznia 2021 wchodzi nowa opłata mocowa. Redukcja wydatków mocy zużywanej podczas produkcji znowu będzie na ustach wszystkich ponieważ poza oczywistymi benefitami, takimi jak zmniejszanie śladu węglowego, przyniesie także znaczące oszczędności. Optymalizacja energetyczna wymaga przede wszystkim opomiarowana, ale także właściwego zastosowania algorytmów, które będą podpowiadały najlepsze ustawienia oraz umożliwią współdziałanie wielu urządzeń w takim trybie, aby ta efektywność była jak najwyższa.

Transformacja cyfrowa może przyczynić się również do minimalizacji błędów, wręcz prewencji błędów. Zasilany danymi silnik decyzyjny będzie analizował wszystkie sytuacje, wszystkie możliwe scenariusze z przeszłości, które doprowadziły do negatywnych zdarzeń, albo wpłynęły na działanie linii produkcyjnej. W efekcie podpowie on operatorom na linii produkcyjnej na co powinni zwracać uwagę, kiedy zatrzymać produkcję, by uniknąć wadliwie wykonanego produktu końcowego lub uszkodzenia urządzeń.

Jak przeprowadzić transformację cyfrową?

Częstą barierą hamującą wdrożenie cyfryzacji są nierealistyczne oczekiwania wobec tego procesu. Pokutuje oczekiwanie, że dostawca technologii dostarczy już gotowe rozwiązanie, bez konieczności angażowania się we wdrożenie pracowników zakładu. Czasami brakuje też właściwych kompetencji cyfrowych umożliwiających dialog pomiędzy inżynierami dostawcy technologii, a specjalistami w zakładzie. Konieczna jest zatem zmiana podejścia w organizacji polegająca na tym, by uświadomić wszystkim odpowiedzialnym za zarządzanie, że transformacja jest czymś więcej niż tylko zestawem wdrażanych produktów. To także zmiana nawyków, zmiana podejścia do komunikacji wewnątrz organizacji.

Innymi istotnymi barierami, które podawane są jako powody wstrzymujące organizację przed cyfryzacją jest „brak czasu” oraz silosowa konstrukcja celów poszczególnych działów. Dlatego tak ważne jest właściwe, nastawione na kooperację, podejście do KPI oraz zapewnienie komunikacji między poszczególnymi jednostkami przedsiębiorstwa. Impuls rozpoczynający procesy musi wynikać z opinii kształtowanej wewnątrz organizacji - prezesa, zarządu, szefów działu i ekspertów. Konieczne jest stworzenie zespołów interdyscyplinarnych i uruchomienie komunikacji międzydziałowej.

W trakcie wdrażania innowacji, produktów digitalizacyjnych Industry 4.0 istotne jest kontrolowanie finansów. Inwestycja ma się zwrócić jak najszybciej i przynosić wartość dodaną dla biznesu. Ułatwienie wyboru, drogowskaz do najlepszej ścieżki cyfryzacji zapewnić może skorzystanie z usługi konsultingu biznesowo-technicznego w postaci warsztatów, podczas których wypowiadają się interesariusze ze wszystkich działów zakładu – podkreśla Sebastian Lemieszek, Digital Transformation Advisor w firmie Siemens.

Webinaria „How to? Przemysł 4.0. – technologie, najlepsze praktyki, strategie” są częścią programu Diginno mającego na celu przyspieszenie cyfryzacji firm produkcyjnych.>> Więcej informacji o programie

Temat Przemysłu 4.0. będzie kontynuowany podczas FG Time w marcu 2021 

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Główne cele Izby:

  • reprezentowanie i obrona interesów gospodarczych zrzeszonych firm, w szczególności wobec organów władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz regulacyjnej oraz udział w inicjatywach i działaniach związanych z kreowaniem strategii rozwoju gospodarczego państwa,
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w tym przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, nierzetelności kupieckiej oraz nieuczciwej reklamie,
  • wspieranie kształcenia zawodowego i podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w naszym sektorze oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych związanych z umiejętnościami cyfrowymi.

Działalność Izby:

  • współpraca z organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i regulacyjnej poprzez udział w procesach przygotowywania i opiniowania projektów aktów prawnych oraz oceny funkcjonowania prawa,
  • przygotowywanie stanowisk w zakresie oceny i kształtowania polityki celnej i podatkowej dla sektora elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego,
  • współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za normy i certyfikaty dla sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego,
  • przygotowanie opinii, projektów, analiz i opracowań o charakterze naukowym i naukowo-technicznym, a także przez zlecanie przygotowania takich opinii, projektów, analiz i opracowań innym podmiotom,
  • ustanawianie ekspertów i rzeczoznawców Izby m.in. w dziedzinach: towaroznawstwa, techniki, prawa, wydawania zezwoleń, certyfikatów, kontroli i ochrony rynku w zakresie pozostającym w związku z obrotem krajowym a także wskazywanie podmiotom gospodarczym krajowym i zagranicznym ekspertów w poszczególnych dziedzinach,
  • przygotowywanie i świadczenie usług informacyjnych (w tym biuletynów), szkoleniowych i doradczych. Organizujemy imprezy kooperacyjne i misje handlowe. Współpracujemy przy planowaniu i realizacji inwestycji oferując usługi eksperckie.

Profil Firmy

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji