Cyberbezpieczeństwo w firmach produkcyjnych – najczęstsze błędy i zagrożenia

Cyberbezpieczeństwo w firmach produkcyjnych – zagrożenia Astor

Cyberzagrożeniom powinniśmy przeciwdziałać, nie tylko zabezpieczając się informatycznie, ale także pod względem prawnym, pod kątem procedur, organizacji, kultury bezpieczeństwa i podnoszenia świadomości pracowników. Konieczne jest zatem kompleksowe podejście, żeby zapewnić skuteczność działań.

„Cyberbezpieczeństwo w firmach produkcyjnych – najczęstsze błędy i zagrożenia” było tematem webinarium z cyklu „How To? Przemysł 4.0. – technologie, najlepsze praktyki, strategie”, realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji w ramach programu Diginno. Webinarium poprowadzili: dr inż. Bożena Skibicka, pełnomocnik spółki mis², Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Konrad Makar, aplikant radcowski, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Dauerman. Poniższy artykuł został przygotowany w oparciu o informacje z webinaru. 

>>Więcej informacji o cyklu webinarów<<

Malware, phishing i ransomware

Cyberataki to problem globalny, którego ofiarami coraz częściej stają się także organizacje w Polsce. W 2019 r. zaatakowanych zostało wiele urzędów gmin, organizacji pozarządowych, a także firmy.

Drugim ważnym pojęciem, które należy na wstępie zdefiniować jest ransomware. Jest to oprogramowanie, którego celem jest szantaż użytkownika. Jego źródło słowne wywodzi się od „ransom” (okup) i od „software” (oprogramowanie). W efekcie działania blokuje ono nasze dane. Aby się do nich dostać z powrotem, przestępcy domagają się zapłacenia okupu. Phishing oznacza wykradanie, wyłudzanie danych. Polega on raczej na stosowaniu wiedzy socjotechnicznej niż technologii i wykorzystuje słabości ludzkie, opiera się na łatwowierności ofiary, przez którą daje się ona podejść różnym sztuczkom wykorzystywanym przez atakujących.

Konsekwencje, które niesie za sobą ewentualny atak cybernetyczny, to w pierwszej kolejności koszty. Są one bardzo wysokie, jeżeli mamy do czynienia z szantażem i wówczas albo musimy zapłacić okup, albo ponieść konsekwencje utraty i odtworzenia ważnych, często kluczowych danych firmowych. Oprócz tych czynników należy uwzględnić także odpowiedzialność cywilną i administracyjną firm i osób zarządzających oraz osobistą odpowiedzialność członków zarządu – mówi Bożena Skibicka, pełnomocnik  mis². – Jeżeli w wyniku ataku wyciekły dane osobowe, zobowiązani jesteśmy do poinformowania potencjalnych poszkodowanych. Konieczne jest także podjęcie działań PR, które musimy uruchomić, żeby powstrzymać proces utraty dobrego imienia, ograniczając w pewnym stopniu poniesione szkody. 

Środki zabezpieczeń przed cyberatakami

Przyczynami powodzenia cyberataków nie są, jak zwykle się uważa, braki technologiczne w zabezpieczeniach systemów IT. One odpowiadają tylko za 17% udanych cyberataków. Nie mniej jednak warto dbać o ten aspekt zabezpieczenia naszych danych. 

Główne przyczyny udanych cyberataków leżą w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Brak procedur lub ich nieegzekwowanie, co dotyczy zwłaszcza polityki zmiany haseł i aktualizacji systemów informatycznych. Efekty negatywne przynoszą także zaniedbania w dziedzinie monitorowania zagrożeń. Jeżeli systemy do monitorowania nie funkcjonują, osoby odpowiedzialne nie mają świadomości o lukach w bezpieczeństwie, podatnościach na zagrożenia, z opóźnieniem dowiadują się, że są atakowani.

Wiele organizacji nie podchodzi do tego zagadnienia właściwe, w sposób planowy. Często brakuje opracowanego i zatwierdzonego systemu zapewnienia ciągłości działania. Tymczasem systemy informatyczne, jeżeli mają działać w sposób ciągły, muszą mieć zagwarantowane duplikowanie zarówno danych, jak i funkcji. Ponieważ każdy komponent systemu informatycznego może ulec awarii, oznacza to, że należy zapewnić ciągłość działania systemów, oprogramowania i sprzętu. Konieczne jest także przygotowanie kadry i gotowych procedur na wypadek, gdyby którykolwiek z elementów tego systemu miał zawieść. W szczególności, jeżeli są to systemy krytyczne z punktu widzenia firmy, pracownicy muszą działać praktycznie automatycznie, w sposób wcześniej przygotowany i przećwiczony – zauważa Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.

Kolejnym elementem jest zabezpieczanie danych poprzez backup oraz aktualizacja systemów wynikająca w głównej mierze z konieczności załatania luk w ochronie przed możliwymi atakami. Należy pamiętać o tym, że o bezpieczeństwie całego przedsiębiorstwa decyduje jego najsłabszy element. Przestępcy mogą dostać się do naszej organizacji i dokonać ataku, korzystając z luk w oprogramowaniu nawet takich urządzeń jak na przykład drukarki.

Niezwykle istotne jest stałe podnoszenie świadomości pracowników. Ustawiczne przypominanie użytkownikom o tym, że systemy organizacji zawierają dane żywotne z punktu widzenia firmy, a ich utrata albo dostęp do systemów przez osoby nieuprawnione może spowodować, że stracą pracę, co przyczyni się do zwiększenia świadomości i motywacji pracowników.

Ważnym elementem ochrony przed skutkami cyberataku może być wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej chroniącej firmę przed finansowymi konsekwencjami incydentów bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo telepracy

W czasach epidemii pracownicy często działają zdalnie, korzystając z własnego sprzętu. W tym przypadku zasadnym jest przyjęcie jednolitych reguł i rozwiązań w ramach organizacji, które odnosiłyby się do minimalnych standardów, które muszą być spełnione przez sprzęt własny pracowników. Druga ewentualność to praca wyłącznie w oparciu o sprzęt firmowy. W wielu organizacjach znaczna część informacji związanych z wykonywaniem pracy wysyłana jest za pośrednictwem prywatnych telefonów komórkowych. Warto mieć na uwadze, że sporo urządzeń nie posiada żadnych systemów antywirusowych. 

Bardzo często zdarza się, że informacje te wysyłane są przez portale społecznościowe, takie jak np. Messenger na FB czy WhatsApp. Dlatego, dopóki pracownicy nie uzyskają jasnych i klarownych informacji o tym, że nie jest to zgodne z procedurami bezpieczeństwa organizacji, to nie można spodziewać się, że będą tego świadomi – podkreśla Konrad Makar, aplikant radcowski, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa z Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Dauermana.

Wprawdzie pojawiają się wzmianki medialne, że ustawodawca pracuje nad wprowadzeniem rozwiązań do kodeksu pracy, które regulować będą te kwestie, jednak trudno obecnie stwierdzić, kiedy faktycznie wejdą one w życie. Z tego powodu warto zastanowić we własnym zakresie się nad kompleksowym podejściem do problemu i przygotowaniem pewnych wytycznych – na jakich zasadach, w jaki sposób realizowana jest praca zdalna.

Znaczenie audytu bezpieczeństwa

Istotnym elementem podnoszenia standardów bezpieczeństwa jest audyt. Dotyczy on zarówno kwestii informatycznych, jak i organizacyjno-prawnych. Realizacja każdego audytu powinna zakończyć się sporządzeniem raportu końcowego, czyli pewnego podsumowania przeprowadzonych działań i rekomendacjami, zapewniającymi zwiększenie standardów bezpieczeństwa w organizacji. Mowa tutaj przede wszystkim o ocenie kompletności posiadanych systemów informatycznych, stwierdzeniu, które z elementów teleinformatycznych są szczególnie ważne dla bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i powinny być regularnie testowane z uwagi na ważkość przetwarzanych danych. Ponadto, konieczne jest wskazanie braków w dokumentacji, która ma ująć całą działalność systemów informatycznych, w tym również elementy związane z umowami i ochroną danych osobowych.

O czym powinny pamiętać zarządy firm?

Cyberatak może dotknąć każdą firmę. Obrona przed cyberatakami wymaga kompleksowego podejścia – zarząd musi zabezpieczyć firmę nie tylko od strony technologicznej. Musi ją zabezpieczyć przede wszystkim od strony systemu zarządzania – wprowadzić odpowiednie rozwiązania prawne i organizacyjne. 
Musi pamiętać o cyklicznych audytach prawnych i informatycznych. Przede wszystkim zaś musi zadbać o szkolenie załogi, tak by systematycznie budować w firmie kulturę bezpieczeństwa cybernetycznego. Na koniec może rozważyć przeniesienie finansowych konsekwencji cyberataków na firmę ubezpieczeniową.

Webinaria „How to? Przemysł 4.0. – technologie, najlepsze praktyki, strategie” są częścią programu Diginno mającego na celu przyspieszenie cyfryzacji firm produkcyjnych. >>Więcej informacji o programie

Temat Przemysłu 4.0. będzie kontynuowany podczas FG Time w marcu 2021 

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Główne cele Izby:

  • reprezentowanie i obrona interesów gospodarczych zrzeszonych firm, w szczególności wobec organów władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz regulacyjnej oraz udział w inicjatywach i działaniach związanych z kreowaniem strategii rozwoju gospodarczego państwa,
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w tym przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, nierzetelności kupieckiej oraz nieuczciwej reklamie,
  • wspieranie kształcenia zawodowego i podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w naszym sektorze oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych związanych z umiejętnościami cyfrowymi.

Działalność Izby:

  • współpraca z organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i regulacyjnej poprzez udział w procesach przygotowywania i opiniowania projektów aktów prawnych oraz oceny funkcjonowania prawa,
  • przygotowywanie stanowisk w zakresie oceny i kształtowania polityki celnej i podatkowej dla sektora elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego,
  • współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za normy i certyfikaty dla sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i telekomunikacyjnego,
  • przygotowanie opinii, projektów, analiz i opracowań o charakterze naukowym i naukowo-technicznym, a także przez zlecanie przygotowania takich opinii, projektów, analiz i opracowań innym podmiotom,
  • ustanawianie ekspertów i rzeczoznawców Izby m.in. w dziedzinach: towaroznawstwa, techniki, prawa, wydawania zezwoleń, certyfikatów, kontroli i ochrony rynku w zakresie pozostającym w związku z obrotem krajowym a także wskazywanie podmiotom gospodarczym krajowym i zagranicznym ekspertów w poszczególnych dziedzinach,
  • przygotowywanie i świadczenie usług informacyjnych (w tym biuletynów), szkoleniowych i doradczych. Organizujemy imprezy kooperacyjne i misje handlowe. Współpracujemy przy planowaniu i realizacji inwestycji oferując usługi eksperckie.

Profil Firmy

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji