Energia elektryczna dla dużych firm. Wybór stabilnego dostawcy pierwszym krokiem do optymalizacji kosztów zużycia

Energia elektryczna to jedna z głównych pozycji kosztowych dla wielu polskich przedsiębiorstw. Każda podwyżka cen za kilowatogodzinę jest mocno odczuwalna, szczególnie przez duże, energochłonne firmy. Co można zrobić w takim przypadku? Czy oprócz poprawy efektywności energetycznej, inwestycji we własne odnawialne źródła energii czy też magazynowania energii są jeszcze jakieś inne możliwości? Przede wszystkim – warto zadbać o wybór kompetentnego sprzedawcy prądu.

W 2007 r. polski rynek energii elektrycznej został zliberalizowany. Rozdzielenie sprzedaży i dostawy prądu pozwoliło klientom z grup taryfowych A, B i C na samodzielny wybór spółek obrotu energią elektryczną. W konsekwencji wzrosła liczba odbiorców przemysłowych, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej i od tamtej pory współczynnik ten systematycznie wzrasta[1].

Dlaczego firmy zmieniają spółkę obrotu energią elektryczną?

Głównymi czynnikami branymi pod uwagę przy wyborze sprzedawcy energii elektrycznej są:

  • stabilna pozycja rynkowa sprzedawcy,
  • transparentność i jakość obsługi,
  • gwarancja stałej ceny energii elektrycznej,
  • możliwość skorzystania z elastycznych modeli rozliczeń zakupu, 
  • zaoferowanie dodatkowych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną. 

Stabilny sprzedawca energii elektrycznej

Problemy, jakie w 2018 r. dotknęły wielu niezależnych sprzedawców energii elektrycznej wskutek rosnących cen na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), pokazały, że tego typu firmy nie były zabezpieczone na wypadek złej koniunktury. W wyniku podwyższenia kosztów zakupu energii elektrycznej wielu sprzedawców przekazało swoim klientom pisma z powiadomieniem o konieczności podniesienia należności za kWh czy też o nałożeniu dodatkowych opłat, jak np. opłata handlowa. W najgorszych przypadkach klienci dowiadywali się, że obsługująca je spółka obrotu przestaje świadczyć usługi, a rolę tę przejmuje sprzedawca rezerwowy (tzw. sprzedawca z urzędu). Taryfa rezerwowa okazywała się nawet trzykrotnie wyższa od dotychczasowej ceny za kWh, więc firmy starały się jak najszybciej znaleźć nowego, stabilnego sprzedawcę, do którego mogłyby przenieść umowę.

Dlatego, aby ustrzec się przed wahaniami rentowności przedsiębiorstwa, kluczowe jest podjęcie współpracy ze stabilną spółką obrotu energią elektryczną. Wybierając sprzedawcę, przedsiębiorcy powinni zweryfikować np. jego kapitał zakładowy, wiarygodność na rynku czy dotychczasowe doświadczenia. Jedną z firm należących do czołówki polskich sprzedawców energii jest innogy Polska S.A. – warszawska spółka obecna na polskim rynku już od prawie 20 lat. 

Nasze wysiłki w dążeniu do doskonalenia jakości usług zostały docenione przez naszych Klientów, dla których staliśmy się partnerem godnym zaufania – mówi Marcin Walczak, Opiekun Klientów Biznesowych w innogy Polska S.A. – Potwierdzają to wieloletnie relacje oraz wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy w ostatnich latach, w tym m.in. prestiżowy Certyfikat Sprzedawcy Energii przyznawany przez Towarzystwo Obrotu Energią. 

Jakość obsługi

Kolejną zaletą kompetentnego sprzedawcy energii elektrycznej jest zapewnienie najwyższej jakości usług charakteryzujących się zindywidualizowanym podejściem do klienta, a także objęcie go profesjonalnym doradztwem na wszystkich etapach współpracy. Praca nad dopasowaniem oferty handlowej przez dedykowanego przedsiębiorstwu, kompetentnego Opiekuna, pomaga nie tylko wypracować adekwatną do potrzeb propozycję, ale również przyspiesza i usprawnia proces realizacji umowy na każdym jej etapie. Dodatkowym atutem jest otwartość sprzedawcy na negocjacje. Doradca handlowy zorientowany w aktualnej sytuacji na rynku (m.in. w kwestiach regulacyjnych, ofercie konkurencji) to konsultant, który wesprze swojego klienta, pomoże mu rozwiać wątpliwości związane z wypełnianiem umowy (jeśli się pojawią) i dopilnuje wszelkich formalności. Takie działania podnoszą wiarygodność spółki obrotu energią elektryczną, a w oczach klientów pokazują ją jako odpowiedzialnego partnera biznesowego, zorientowanego na potrzeby nabywcy.

Warto pamiętać, że jakość obsługi to także różnorodność oferty handlowej (stawki, taryfy), form rozliczenia faktur VAT (przedpłata, rzeczywiste zużycie energii elektrycznej), a także możliwość negocjacji terminów płatności czy renegocjacji całej umowy.

Stała cena energii elektrycznej

W celu uchronienia przedsiębiorstwa przed wahaniami stawek za kWh najlepiej wybrać sprzedawcę, który w ramach swojej oferty gwarantuje stałą cenę energii elektrycznej przez cały okres trwania umowy. Koszt energii elektrycznej w przypadku dużych firm jest jednym z kluczowych czynników wpływających na wartość końcową produkowanych wyrobów czy świadczonych usług, a także na planowanie długoterminowego budżetu. Klient powinien mieć możliwość maksymalnego zabezpieczenia się przed skutkami ewentualnego wzrostu cen na giełdzie, co umożliwia przejrzysta polityka cenowa spółek obrotu energią elektryczną. Niemniej jednak zawsze warto sprawdzić, czy w umowie przypadkiem nie znalazł się paragraf wskazujący na jakieś wyjątkowe sytuacje, kiedy to gwarantowana cena nie przysługiwałaby przedsiębiorstwu.

Elastyczne modele rozliczeń zakupu energii elektrycznej

Sprzedawcy energii elektrycznej w swojej ofercie posiadają również elastyczne modele zakupu prądu, jak zakup w transzach, w oparciu o średnią cenę z notowań TGE czy rynkową wartość praw majątkowych. Produkty te skierowane są do Klientów ceniących sobie nowoczesne i aktywne rozwiązania w biznesie, którzy zamiast jednorazowej transakcji dokonywanej na cały okres dostawy chcieliby skorzystać z możliwości etapowego podejścia do zakupu.

Zakup energii w transzach

Dobór preferowanego algorytmu rozliczeń zakupu energii na TGE pozwala na zakup w transzach, czyli na zakup energii zgodnie z profilem zużycia przedsiębiorstwa w oparciu o produkty BASE lub PEAK. Klient określa górny limit cenowy tzw. cenę referencyjną. Przed rozpoczęciem realizacji kontraktu następuje porównanie cen. Decyzja o zakupie energii elektrycznej zapada, gdy cena na giełdzie osiągnie poziom odpowiadający oczekiwaniom klienta. W przypadku, gdy cena rynkowa jest niższa niż cena referencyjna, to umówiona kwota za sprzedaż energii elektrycznej zostaje obniżona. Gdy nastąpi niespodziewany wzrost cen energii na giełdzie, cena sprzedaży pozostanie niezmieniona dla klienta. Taka forma współpracy pozwala zachować poczucie bezpieczeństwa i zaoszczędzić.

Zakup energii w oparciu o notowania TGE

W przypadku, gdy firma potrafi określić z góry swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną, może wykorzystać mechanizm zakupu prądu w oparciu o średnią cenę z notowań indeksów TGE. Algorytm uwzględnia trend giełdowy w kolejnych miesiącach po podpisaniu kontraktu, co pozwala na zmniejszenie ryzyka zakupu energii w niekorzystnym okresie cenowym. Proces zakupu charakteryzuje się przejrzystym systemem ustalania ceny końcowej. Niemniej, dla zapewnienia bezpieczeństwa umowy przed nagłym wzrostem cen na rynku, warto jest określić w umowie cenę maksymalną zakupu.

Prawa majątkowe

Prawa majątkowe to instrument wsparcia energii elektrycznej wyprodukowanej w koncesjonowanych lub kogeneracyjnych źródłach odnawialnych. Stanowią osobną kategorię produktów energetycznych w ofercie TGE. Ich nabywcami są przedsiębiorstwa energetyczne objęte obowiązkiem umorzenia świadectw pochodzenia, którego realizacja uwzględniona jest w końcowej cenie sprzedaży energii elektrycznej. Prawa majątkowe powstają w momencie zapisania pierwszego świadectwa pochodzenia w Rejestrze Świadectw Pochodzenia. Na rynku odbywa się obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, które są dowodem wyprodukowania określonej ilości energii elektrycznej w OZE. Ich zakup po cenie giełdowej pozwala firmom na obniżenie końcowego kosztu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy.

Dodatkowe produkty w ofercie sprzedawcy energii elektrycznej

Duże firmy, które w ramach swojej działalności wykorzystują także gaz ziemny, chętnie poszukują partnerów świadczących usługę Dual Fuel. Zakup gazu i prądu od jednego sprzedawcy pozwala obniżyć dotychczasowe rachunki, ponieważ stawki za media w pakiecie są dużo niższe od towarów kupowanych oddzielnie. Dodatkowo, dzięki jednej fakturze, redukowane są opłaty handlowe i abonamentowe.

Bogata oferta rozwiązań i produktów okołoenergetycznych

Argumentem przemawiającym za wyborem konkretnej spółki obrotu energią elektryczną może być również rozbudowana oferta dodatkowych, okołoenergetycznych produktów handlowych związanych z rozwojem elektromobilności, inwestowaniem w energię odnawialną, czy poprawą efektywności energetycznej (audyty, modernizacje istniejących instalacji np. oświetleniowych,  kompensacja mocy biernej, redukcja mocy, zarządzanie energią i monitoring zużycia energii, dostosowanie układów pomiarowych i wiele innych).

Dobry sprzedawca energii elektrycznej to firma, która nie tylko oferuje atrakcyjne ceny za prąd czy dodatkowe rozwiązania, ale przede wszystkim partner, który będzie potrafił doradzić przedsiębiorstwu zarówno w czasach koniunktury gospodarczej, jak i w dobie spowolnienia.

Jesteśmy firmą zorientowaną na potrzeby naszych Klientów – podkreśla Marcin Walczak z innogy Polska S.A. – Mając na uwadze ścisłą współpracę z odbiorcami przemysłowymi, cały czas dostosowujemy naszą ofertę do ich wymagań. Nie tylko proponujemy różne modele rozliczeń za energię elektryczną, ale również poszerzamy nasze portfolio o rozwiązania, które w dłuższej perspektywie mogą korzystnie wpłynąć na wynik energetyczny, a tym samym finansowy firmy. Takim rozwiązaniem może być np. inwestycja w odnawialne źródła energii, czy poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie niezbędnych modernizacji.

Warto poświęcić czas na dokładne zapoznanie się z historią i ofertą spółek obrotu działających na rynku. Wybór zaufanego sprzedawcy nie powinien sprowadzać się tylko do uzyskania najniższej ceny energii, ale również do zagwarantowania swojej firmie wsparcia w zakresie optymalizacji kosztów jej zużycia.

------------------------

[1]Według danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że na koniec grudnia 2019 r. liczba odbiorców z grup taryfowych A, B i C, którzy zmienili sprzedawcę prądu, wyniosła 209 935 (wzrost o 4,4% r/r).

Źródło: Artykuł sponsorowany (innogy)

Grupa innogy

Grupa innogy

Grupa innogy jest jednym z wiodących europejskich koncernów energetycznych. Grupa działa w obszarach sprzedaży energii, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej, a także energii odnawialnej. Oferuje swoim obecnym i przyszłym klientom innowacyjne i zrównoważone portfolio produktów oraz usług.

Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są: Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Polska, Słowacja oraz Węgry. Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są: innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około miliona klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działa spółka innogy Polska IT Support Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy IT w Grupie, oraz innogy Polska Solutions, świadcząca usługi w dziedzinie energetyki i elektroenergetyki.

Profil Firmy

Grupa innogy