Przewody HELUCONTROL – właściwości i znaczenie przewodów

Przewody HELUCONTROL – właściwości i znaczenie przewodów Adobe Stock – Pavel Losevsky

Przewody HELUCONTROL® JZ-520-HMH LS0H GREY i HELUCONTROL® JZ-520-HMH-C LS0H GREY są przeznaczone do stosowania w miejscach oraz budynkach skupiających dużą liczbę osób, czyli w budynkach o charakterze Zagrożenia Ludzi (ZL), w których należy zapewnić bezpieczeństwo pożarowe na bardzo wysokim poziomie. Zalicza się do nich m.in.: biurowce, wieżowce, szpitale, instytucje oświaty oraz kultury, lotniska, dworce, metro.

Swoje zastosowanie mają również w realizacji układów pomiarowych, monitorujących i sterujących w obrabiarkach, systemach przenośników taśmowych, liniach produkcyjnych, instalacjach przemysłowych i klimatyzacji. Odpowiednie do stosowania w stałych i elastycznych aplikacjach z niewielkim lub średnim obciążeniem mechanicznym, okazjonalnym swobodnym ruchem i brakiem obciążenia rozciągającego. Przewody nadają się do stosowania w suchych, wilgotnych, a nawet mokrych miejscach oraz do mocowania/prowadzenia na powierzchni ściany. Jedną z głównych cech przewodów jest ich olejoodporność.

Przewody HELUCONTROL® występują w dwóch szeregach wymiarowych – nieekranowane i ekranowane (wersja „C”), zgodne z wymaganiami dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC, 2014/30/EU). Z racji wzrastającego nasycenia systemów zasilania i sterowania urządzeniami elektronicznymi, znaczna część naszych produktów występuje obecnie w wersjach ekranowanych. Dzięki temu projektanci i użytkownicy mogą stosować się do wymagań dla realizacji instalacji stacjonarnych, korzystając z naszych badań i doświadczenia jako ich pierwotnego producenta (normy PN-EN 61439).

przewody ekranowe i nieekranowe
Przewody HELUCONTROL

Właściwości przewodu z punktu widzenia użytkownika lub podmiotu instalującego możemy podzielić na dwie grupy: 

  • elektromechaniczne (użytkowe w warunkach normalnej eksploatacji),
  • pożarowe (czyli awaryjne, istotne zwłaszcza przy stosowaniu w budynkach, gdzie właśnie kable i przewody muszą spełniać wymagania rozporządzenia CPR).

Pod względem elektrycznych właściwości użytkowych przewody tej rodziny legitymują się następującymi cechami:

  • Znamionowe napięcie pracy U0/U = 300/500 VAC, co jest absolutnie wystarczające dla obwodów sygnałowych, jednofazowych czy trójfazowych na napięcie nominalne 400 V. Przy czym napięcie testu wynosi 2 kV.
  • Przewód posiada żyły wielodrutowe giętkie kl. 5, co pozwala użytkować je nie tylko do połączeń stacjonarnych, ale też w większości rodzajów połączeń ruchomych. Przy czym minimalny promień zginania przewodów dla ułożenia na stałe i połączeń elastycznych (ruchomych) wynosi odpowiednio 4ø i 12,5ø przewodu. Przewody te zostały tak skonstruowane, aby w obu wersjach ekranowanej i nieekranowanej mieć taki sam promień zginania, co nie jest zbyt często spotykane.

Przewód w zależności od potrzeb, jest dostępny w wersji z żyłą ochronną lub bez. Żyły są numerowane.
Ze względu na optymalizację zapotrzebowania na rynku dostępność żył jest następująca:

Przekrój żyły [mm2]Liczba żył kabli nieekranowanychLiczba żył kabli ekranowanych
0,52–252–25
0,752–252–25
1,02–252–25
1,52–252–25
2,52–122–12
4,02–72–7
6,02–72–7
10,02–72–7
Niektóre liczby żył są dostępne bez żyły ochronnej.


Pod względem właściwości pożarowych przewód posiada klasę CPR:
B2ca, gdzie „B2” – oznacza klasę palności, a „ca” – jest skrótem od słowa „cable”, stosowany w celu rozróżnienia od innych wyrobów budowlanych.

Przypomnijmy, że wyrób przynależny do euro klasy B2ca powinien spełniać następujące warunki wg PN-EN 50399:

  • rozprzestrzenianie się płomienia (zasięg szkód) FS <= 1,5 m,
  • całkowita ilość wydzielonego ciepła podczas badania w czasie 1200 s THR1200s <= 15 MJ,
  • tempo uwalniania się energii cieplnej (uśrednione dla okresu 30 sek.) HRR <= 30 kW,
  • tempo rozprzestrzeniania się ognia FIGRA <= 150 Ws-1,
  • rozprzestrzenianie się płomienia według PN-EN 60332-1-2, a po zakończonym badaniu obszar zwęglenia nie może być większy niż H<=425 mm.

s1a     – wydzielanie dymu: TSP1200s<50m2 i max. SPR<0,25m2/s i transmitancja światła według PN-EN 61034-2 >80% (Pamiętajmy, że aż dwie trzecie śmiertelnych ofiar pożarów spowodowane jest nie przez ogień, tylko przez dym),
d0     – brak płonących kropli,
a1     – konduktywność <2,5μS/mm i pH>4,3 (do stosowania w budynkach, w których przebywają duże grupy ludzi).

tabliczka ze strzałką pokazują wyjście awaryjne

Posiada zatem najwyższą możliwą w tej chwili technologicznie do uzyskania klasyfikację dla kabli i przewodów skonstruowanych w oparciu o termoplastyczne materiały izolacyjne.
Przewody jak wyżej, aby uzyskać potwierdzenie ich właściwości użytkowych, muszą być poddane badaniu systemu oceny zgodności typu „1+” (certyfikat poniżej), czyli:

    • ocenie właściwości użytkowych wyrobu (budowlanego) na podstawie badań (w tym pobrania próbek),
    • wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
    • stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji,
    • kontrolnego pobierania próbek pobranych przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.

certyfikat przewodu
Fragment certyfikatu dla danych przewodów

Certyfikat musi posiadać oznaczenie identyfikujące firmę (Certification body) uprawnioną do jego wydania po wykonaniu stosownych badań. Badanie certyfikujące wykonywane jest na terenie Unii Europejskiej raz, niezależnie od kraju, z którego pochodzą podmiot zlecający badania i firma notyfikowana.

Zapis NPD oznacza: "właściwości nie określono"; zapis stosowany do znormalizowanego opisania niektórych właściwości materiału. Opcja NPD może mieć zastosowanie w takich przypadkach i na takich obszarach, gdzie dla danego zakresu zastosowania, wyrób nie podlega wymaganiom zawartym w odpowiednich przepisach. Opcja NPD może nie mieć praktycznego zastosowania w przypadku, gdy dana właściwość określana jest za pomocą poziomu granicznego.

Artykuł sponsorowany (Helukabel)

Helukabel Polska Sp. z o.o.

Helukabel Polska Sp. z o.o.

Założona w 1978 r. firma Helukabel z siedzibą w Hemmingen specjalizuje się w produkcji i sprzedaży kabli, przewodów oraz akcesoriów do nich.

Na polskim rynku firma rozpoczęła swoją działalność jako kilkuosobowy oddział niemieckiego koncernu w 2000 r. Już w pierwszym roku swej działalności, jako pierwszy dostawca kabli w Polsce, Helukabel wprowadził na rynek dedykowane przewody do falowników.

Profil Firmy

Helukabel Polska Sp. z o.o.