MAC: start wdrażania Funduszy Europejskich 2014-2020

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Reklama
Reklama

Zatwierdzenie kryteriów wyboru dla przedsięwzięć dotyczących systemów informatycznych, które dostarczają e-usługi dla przedsiębiorców i obywateli to najważniejsza decyzja pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program. Oznacza to faktyczny start wdrażania nowej puli Funduszy Europejskich. Pierwsze posiedzenie KM PO PC odbyło się 22 grudnia 2014. Otworzyli je ministrowie Maria Wasiak (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz Andrzej Halicki (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

W pierwszej kolejności zatwierdzone zostaną kryteria wyboru projektów związane z e-usługami, tj. dla Działanie 2.1. PO PC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Przyjęcie tych kryteriów umożliwi uruchomienie funduszy z Programu, a tym samym rozpoczęcie finansowania nowych inwestycji dla perspektywy 2014-2020. Chodzi zwłaszcza o przedsięwzięcia dotyczące systemów informatycznych, które dostarczają usługi dla przedsiębiorców i obywateli. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje uruchomić pierwsze konkursy jeszcze w 2014 r. W programie zarezerwowano na to działanie blisko 700 mln euro.

Reklama

Kolejne konkursy dotyczyć będą wsparcia budowy sieci szerokopasmowych oraz działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych. Wszystkie działania zostaną uruchomione w 2015 r.

Jednym z warunków ogłoszenia konkursów jest też podpisanie porozumienia w sprawie realizacji Programu Polska Cyfrowa. Dokument ten określa podział kompetencji i zasady współpracy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (Instytucja Pośrednicząca) i Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (Instytucja Otoczenia tj. wspierająca wdrażanie programu).

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Pośrednicząca, odpowiada m.in. za ogłaszanie konkursów i rozliczanie projektów. Zadania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji będą koncentrowały się na koordynowaniu działań w zakresie informatyzacji i łączności oraz wytyczaniu kierunków cyfryzacji w Polsce.

Komitet Monitorujący jest powoływany dla każdego programu operacyjnego. Dba o skuteczność i jakość ich realizacji. Podejmuje najbardziej kluczowe decyzje, w tym przyjmuje kryteria wyboru projektów (warunki na podstawie których dokonuje się oceny i wyboru projektów o unijne dofinansowanie), zatwierdza sprawozdania z realizacji Programu. Stanowi główne forum konsultacyjne. KM spotyka się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

W skład KM PO PC, któremu przewodniczy wiceminister Iwona Wendel, wchodzą przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i pracobiorców, izb gospodarczych zaangażowanych w problematykę cyfryzacji, środowiska naukowego oraz administracji rządowej, a także Komisji Europejskiej.

Budżet pierwszego zaakceptowanego przez Komisję Europejską programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego. Polska Cyfrowa skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Kluczowe efekty programu:

- dostęp do szybkiego Internetu na terenach trudno dostępnych i odległych;

- sprawy administracyjne dostępne dla każdego online:

a) możliwość korzystania z usług elektronicznej administracji w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie,

b) dostęp do elektronicznych usług z zakresu zdrowia, edukacji, zamówień publicznych, sądownictwa itp.;

Reklama

- większy dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego czy nauki poprzez upublicznienie wybranych zbiorów w Internecie;

- zachęcenie ludzi do korzystania z Internetu;

- większa konkurencyjność rynku telekomunikacyjnego;

- przejrzystość funkcjonowania administracji publicznej.

Powszechny dostęp do szybkiego internetu (alokacja 1 020,22 euro).

Główni odbiorcy wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego.

Korzyści: dostęp do szybkiego szerokopasmowego Internetu, możliwość skorzystania z szerokiej gamy różnego typu usług i aplikacji oferowanych w sieci.

E-administracja i otwarty rząd (alokacja 949,6 mln euro).

Główni odbiorcy wsparcia: jednostki administracji rządowej, sądy i jednostki prokuratury, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe i lecznicze, instytucje kultury, archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni.

Korzyści:

- dostarczenie mieszkańcom nowoczesnych usług elektronicznych, co skróci czasu realizacji różnego typu spraw w urzędach;

- dziedzictwo kulturowe i informacje naukowe dostępne od ręki np. dane statystyczne i naukowe, dzieła sztuki, utwory (filmy, artykuły);

- zlikwidowanie barier dla osób z niepełnosprawnościami (dostosowanie stron internetowych).

Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (alokacja 145 mln euro).

Główni odbiorcy wsparcia: organizacje pozarządowe, administracja publiczna, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru nauki, edukacji i kultury oraz szkoły wyższe.

Korzyści:

- rozwinięcie cyfrowych umiejętności społeczeństwa głównie na obszarach wiejskich i w małych miastach;

- zwiększenie zatrudnienia, zmniejszenie ubóstwa oraz poprawa jakości nauczania przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i dostępu do Internetu.

- wzmocnienie i wykorzystanie potencjału programistów.

Reklama

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama