Strategia Seco/Warwick do roku 2026

Strategia Seco/Warwick do roku 2026 Canva

26 września 2023 r. Zarząd Seco/Warwick, globalnego producenta urządzeń do obróbki cieplnej metali, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, przyjął Strategię rozwoju Grupy do roku 2026. 

 • Strategia odpowiedzią na wysoce zmienne otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne na globalnych rynkach przemysłowych
 • Strategia określa cele i KPI dla każdego z 7 obszarów rozwoju: zwinność biznesowa, Przemysł 4.0, atrakcyjne miejsce pracy, doskonałość operacyjna, lokalna autonomia w globalnej architekturze, rozwój biznesu i nowe możliwości biznesowe 
 • Celem strategicznym na 2026 jest osiągnięcie ok. 980 mln PLN przychodów i ok. 92 mln PLN EBITDA
 • Szacowany CAPEX w okresie realizacji strategii to 110 mln PLN
 • Seco/Warwick chce w okresie realizacji Strategii pozostać spółką dywidendową

Powiązane firmy

SECO/WARWICK S.A.

Strategia Grupy Seco/Warwick opisuje planowany i celowy rozwój firmy, biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe. W tym kontekście uwzględniane są szanse i wyzwania wynikające zarówno z otoczenia zewnętrznego, jak i wewnętrznych zasobów, kompetencji oraz pozycji Grupy na globalnym rynku obróbki cieplnej metali i metalurgii.

Zarząd Spółki szacuje, że realizacja zamierzeń strategicznych pozwoli na osiągnięcie następujących celów finansowych w roku 2026:

 • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ok. 980 mln PLN (CAGR 2022-2026: +12,1%),
 • skonsolidowana EBITDA* ok. 92 mln PLN (CAGR 2022-2026: +12,7%).

Strategia jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany, jakie zaszły i nadal zachodzą na globalnych rynkach przemysłowych. W efekcie m.in. pandemii COVID-19 i wybuchu wojny w Ukrainie, które doprowadziły do zerwania i destabilizacji łańcuchów dostaw, nasiliły się tendencje autarkiczne gospodarek i przyspieszyły dążenia do tzw. reshoringu. Na to wszystko nałożyła coraz bardziej nagląca potrzeba przyspieszenia „zielonej transformacji”, co składa się na nowy obraz globalnego biznesu. Prace nad Strategią trwały kilkanaście miesięcy i uwzględniały zaangażowanie globalnej organizacji Seco/Warwick – mówi Sławomir Woźniak, prezes zarządu grupy Seco/Warwick.

Naszą ambicją i przyświecającym celem w realizacji Strategii, jest rozwój technologii i linii produktowych dedykowanych oszczędzaniu zasobów energetycznych, recyklingowi i zrównoważonemu przemysłowi. Chcemy zwiększać skalę działalności i dbać o odpowiedni poziom marżowości na istniejących i nowych rynkach. Widzimy, że aby skutecznie konkurować w Azji i USA musimy być obecni lokalnie, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rynków. Z kolei, żeby konkurować w Europie, musimy obniżyć koszty standardowych produktów i skoncentrować się na rozwoju coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań – kontynuuje Sławomir Woźniak.

– Sercem i mózgiem Grupy pozostaje Centrala Seco/Warwick w Świebodzinie, która pełni kluczową rolę w realizacji Strategii. Tu inicjujemy i koordynujemy realizację celów przyjętych we wszystkich spółkach Grupy oraz koncentrujemy się na poszukiwaniu nowych szans biznesowych. W Seco/Warwick tworzone są nowe technologie i linie produktowe, inwestujemy w Centrum Badawczo - Rozwojowe technologii próżni (VAC) oraz obróbki cieplnej aluminium i lutowania aluminium w atmosferze ochronnej (ALU/CAB). Ponadto z tego miejsca obsługujemy niestandardowe projekty dla technologii VAC i ALU/CAB na poziomie Grupy i wspieramy transfer wybranych technologii do spółek, kontynuując przy tym działalność operacyjną na rynku europejskim. Z kolei naszym spółkom w USA, Indiach i Chinach stawiamy za cel autonomiczny rozwój na swoim rynku przy zachowaniu standardów Grupy i wykorzystaniu lokalnych przewag i kompetencji. Tego wymagają obecne realia geopolityczne i makroekonomiczne, ale warto podkreślić, że w tym procesie stosujemy wypracowane w Grupie na bazie zdobytych doświadczeń efektywne mechanizmy nadzoru korporacyjnego. Zakładamy, że realizacja Strategii Seco/Warwick poskutkuje osiągnięciem w 2026 przychodów w wysokości ok. 980 mln PLN i EBITDA ok. 92 mln PLN. Łączny szacowany przez nas CAPEX w latach 2023-2026 to ok. 110 mln PLN. Naszą ambicją jest pozostanie w okresie realizacji Strategii spółką dywidendową – dodaje S.Woźniak.

Realizacja tej Strategii opiera się na następujących priorytetowych obszarach rozwoju:

 1. Zwinność biznesowa - zdolność organizacji do dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych w celu osiągnięcia celów biznesowych.
 2. Przemysł 4.0 - efektywne wykorzystanie technologii związanych z Przemysłem 4.0 do usprawniania procesów i rozwoju produktów, w tym automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji.
 3. Atrakcyjne miejsce pracy - stworzenie korzystnego środowiska pracy, które wspiera rozwój zawodowy i osobisty pracowników oraz zwiększa ich zaangażowanie.
 4. Doskonałość operacyjna - ciągłe doskonalenie procesów w celu poprawy jakości, efektywności i wydajności, w tym ograniczenia kosztów reklamacji.
 5. Lokalna autonomia w globalnej architekturze - umożliwienie spółkom córkom działania na swoim rynku przy zachowaniu standardów Grupy i wykorzystując lokalne przewagi i kompetencje.
 6. Rozwój biznesu - zwiększanie sprzedaży i marży na obecnych rynkach, w tym przygotowanie spółek do elastycznego działania na rynkach lokalnych i globalnych.
 7. Nowe możliwości biznesowe - badanie i kreowanie nowych obszarów działalności poza dotychczasowymi ramami Grupy.

Strategia Grupy określa cele i KPI dla każdego z tych obszarów rozwoju i identyfikuje strategiczne projekty do realizacji w najbliższych latach. Projekty te są zgrupowane w 5 inicjatywach, które dotyczą kluczowych spółek, rynków, technologii i funkcji wewnątrz Grupy. 

Inicjatywy te obejmują główne działania, takie jak:

 • Rozwijanie obecności lokalnych spółek na kluczowych rynkach w Europie i poza nią, 
 • Umacnianie pozycji technologii Grupy w obszarach takich jak; piece próżniowe, obróbka aluminium i lutowanie
 • w atmosferze ochronnej, piece topielne na rynkach lokalnych i globalnych,
 • Wzmacnianie kluczowych funkcji operacyjnych i zapewnienie samowystarczalności operacyjnej spółek córek na rynkach globalnych,
 • Wykorzystanie przewagi kosztowej i kompetencyjnej lokalnych spółek w produkcji komponentów i urządzeń dla Grupy,
 • Rozwijanie nowych technologii i rynków,
 • Harmonizacja procesów i kultury organizacyjnej Grupy na skalę globalną w celu osiągnięcia celów biznesowych.

Zarząd Spółki szacuje łączną wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2023-2026 na około 110 mln PLN, w tym ok. 55% przypada na projekty strategiczne (rozwój nowych technologii i linii produktowych, doposażenie zaplecza produkcyjno-montażowego i wzrost mocy), a 45% na CAPEX odtworzeniowy. Relacja skonsolidowanego długu finansowego netto do skonsolidowanej EBITDA w ujęciu rocznym określona została na maksymalnym poziomie 1,5x.

Intencją Zarządu jest utrzymanie przez Seco/Warwick, w okresie realizacji Strategii, statusu spółki dzielącej się zyskiem z Akcjonariuszami. Rekomendacja co do wypłaty dywidendy będzie ustalana rokrocznie, z uwzględnieniem perspektyw rozwoju i otoczenia Grupy, planów inwestycyjnych i możliwości ich finansowania, a także aktualnego i przewidywanego poziomu zobowiązań i sytuacji finansowej Grupy.

W Strategii zdefiniowano Misję i Wizję Grupy w następujący sposób:

 • Misja Seco/Warwick:

"Dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy pracowników oraz współpracy z partnerami biznesowymi tworzymy innowacyjne produkty, dające naszym klientom niezawodne, bezpieczne i proekologiczne rozwiązania do obróbki cieplnej i metalurgii, zapewniające efektywność ekonomiczną biznesu.”

 • Wizja Seco/Warwick

"Chcemy być firmą pierwszego wyboru w dostarczaniu rozwiązań do obróbki cieplnej i metalurgii. Innowacja i niezawodność widoczne są w naszym myśleniu i tworzeniu w każdym miejscu na świecie."

Jednocześnie Zarząd informuje, że Grupa jest w trakcie wdrożenia strategii ESG. 

* Powyższe cele na rok 2026 zostały określone przy założeniu kursu USDPLN 4,2.

Ze względu na międzynarodową działalność w Grupie występuje ryzyko zmienności kursów walutowych oraz stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń, co w zależności od zmian kursów walutowych może skutkować powstaniem istotnych dodatnich/ujemnych różnic kursowych orz strat/zysków z tytułu wyceny lub na zapadłych instrumentach zabezpieczających. Pozycje te widoczne są w rachunku zysków i strat poniżej poziomu EBITDA, jednak ze względu na ich charakter, w przypadku ich istotnych wartości należy analizować je w powiązaniu z wynikiem EBITDA. W 2022 r. saldo różnic kursowych oraz wyniku na instrumentach zapadłych lub na ich wycenie wyniosło -1,8 mln PLN.

Przyjęta Strategia będzie podlegać okresowym przeglądom i weryfikacji przez Zarząd Emitenta, szczególnie w dynamicznym otoczeniu makroekonomicznym. Przedstawione w niniejszym raporcie wartości finansowe stanowią cel, jaki stawia Zarząd Spółki w związku z wdrożeniem i realizacją Strategii i nie stanowią prognozy. W przedstawionych założeniach Strategii nie skwantyfikowano niektórych inicjatyw w zakresie potencjalnych nowych linii produktowych, będących na etapie wstępnego rozwoju (przedkomercyjnym).

Źródło: Seco/Warwick

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę