Centrum dyskusji o Przemyśle 4.0

MM Magazyn Przemysłowy

Nowości targowe, wywiady, najciekawsze stoiska, konferencje, seminaria, pokazy, warsztaty – wszystkie te wydarzenia będziemy na bieżąco relacjonować prosto z targów ITM Polska, które odbędą się 5-8 czerwca w Poznaniu. W tym roku już po raz kolejny odbędzie się również cykl paneli dyskusyjnych MM Speakers Corner, który w całości będzie poświęcony idei czwartej rewolucji przemysłowej.

Z naszym newsroomem (pawilon 3, stoisko 20) będziemy obecni na targach ITM już po raz drugi. Przez cztery dni ich trwania będzie to centrum informacji o wydarzeniach targowych oraz miejsce pracy redakcji. To właśnie tutaj powstaną materiały na nasz portal internetowy oraz przygotowywana będzie codzienna porcja informacji do newslettera „MM Magazynu Przemysłowego”, będącego podsumowaniem tego, co dzieje się na ITM.

Nasi redaktorzy odwiedzą wszystkie salony tematyczne w poszukiwaniu nowinek technicznych, odkryć naukowych, nowych technik produkcyjnych, nowoczesnych materiałów i technologii oraz maszyn i urządzeń. Zbiorą także informacje o najbardziej zaawansowanych technologicznie produktach i usługach. Z kolei na stoiskach targowych przeprowadzą rozmowy z wystawcami, przygotują obszerne fotorelacje i materiały wideo. Będą również uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach targowych, w tym m.in. w pokazach, seminariach i warsztatach. Newsroom będzie także miejscem spotkań z przedstawicielami wiodących firm ze świata przemysłu, z którymi porozmawiamy na temat innowacji oraz trendów w ich branżach.

Wszystkie te materiały będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej www.magazynprzemyslowy.pl. Trafią one także do wspomnianego już newslettera, który będzie wysyłany na koniec każdego dnia targowego. Formularz do jego subskrypcji znajduje się na stronie internetowej „MM Magazynu Przemysłowego”.

W ogniu pytań
Jednym z wydarzeń towarzyszących tegorocznym targom ITM będzie organizowany przez „MM MagazynPrzemysłowy”, we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, cykl paneli dyskusyjnych MM Speakers Corner, który odbędzie się 6 czerwca, na scenie zlokalizowanej w Alei Lipowej (w kompleksie czterech pawilonów: 7, 7A, 8, 8A).

Już po raz kolejny doświadczeni specjaliści – menedżerowie największych firm przemysłowych działających na polskim rynku – podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami, tym razem z zakresu szeroko pojętej koncepcji Przemysłu 4.0. Debatę poprowadzi znany dziennikarz telewizyjny Radek Brzózka, który nie tylko będzie zadawał pytania ekspertom i dbał o kulturalny przebieg dyskusji, ale również sam weźmie udział w rozmowach.

MM Speakers Corner został podzielony na cztery części tematyczne. Całość rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do godz. 15.30.

Pierwszy panel (początek o godz. 10) to „Przemysł 4.0 w Polsce – slogan czy realny kierunek rozwoju firm z sektora MŚP”. Zaproszeni goście postarają się m.in. odpowiedzieć na pytania, czy nasze rodzime przedsiębiorstwa są gotowe na wdrażanie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0, i zdiagnozować, w jakim są one miejscu, jeśli chodzi o wdrażanie innowacyjnych technologii i po jakie z nich sięgają najczęściej.

Temat drugiej dyskusji to „Automatyzacja i robotyzacja polskich firm – doświadczenia dostawców”. W jej trakcie goście dowiedzą się m.in., jak wygląda automatyzowanie linii produkcyjnych w polskich firmach, jakie są największe bariery ograniczające adaptację nowych technologii w MŚP, jakie korzyści niesie za sobą wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz co ma największy wpływ przy ich wyborze.

Trzeci panel to „Narzędzia wsparcia dla rozwoju polskich przedsiębiorstw w drodze do Przemysłu 4.0”. Podczas dyskusji dowiemy się, jaką rolę odgrywają państwo i instytucje rządowe we wspieraniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Uczestnicy przedstawią rodzaje wsparcia finansowego i skuteczne metody pozyskiwania środków na inwestycje, wyjaśnią też, jakich zmian w edukacji wymaga Przemysł 4.0.

Ostatnim poruszanym tematem będzie „Przemysł przyszłości – wizje i koncepcje rozwoju”, w którym zaproszeni eksperci puszczą wodze fantazji, wcielą się w futurystów i postarają się przewidzieć przyszłość dla branży przemysłowej.

Widzowie uczestniczący w każdym panelu dyskusyjnym wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsorów tegorocznej edycji MM Speakers Corner, w tym m.in. zestawu narzędzi w etui od firmy Perschmann Hoffmann Group, pneumatycznego klucza udarowego Atmo AT-200, ufundowanego przez jego producenta, oraz rocznej prenumeraty „MM Magazynu Przemysłowego”.

* * * * * * * * *

REGULAMIN KONKURSU „LOTERIA WIZYTÓWKOWA”

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Loteria wizytówkowa” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest spółka Raven Media Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-439), ul. Grabiszyńska 163, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000370285, będąca czynnym płatnikiem VAT, nr NIP 897-17-67-168, REGON 021366963, kapitał zakładowy w kwocie 50 000,00 PLN (dalej zwana: „Organizatorem”).

2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i spełnia wszystkie warunki opisane w Regulaminie.

4. Uczestnikiem konkursu nie mogą być osoby zatrudnione u Organizatora ani członkowie ich rodzin.

5. Konkurs odbywa się w dniu 06 czerwca 2018 r. podczas paneli dyskusyjnych MM Speakers Corner (dalej zwanych: „Panelami”) organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu przez Organizatora konkursu.

6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie Organizatorowi wizytówki osobistej podczas trwającego panelu dyskusyjnego.

7. Po każdym z czterech paneli dyskusyjnych Komisja konkursowa reprezentowana przez dwóch przedstawicieli Organizatora dokonuje wyboru trzech najładniejszych wizytówek.

8. Warunkiem zdobycia nagrody jest:
a) obecność osoby wybranej podczas wyłonienia zwycięzcy,
b) kompletność danych na wizytówce, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, kontaktu telefonicznego, firmy (jeśli jest to wizytówka firmowa).

9. W przypadku spełnienia wszystkich powyższych wymagań Uczestnik otrzyma jeden z upominków rzeczowych ufundowanych przez partnerów imprezy. W kolejności:
a) III miejsce – prenumerata roczna MM Magazynu Przemysłowego,
b) II miejsce – pneumatyczny klucz udarowy firmy ATMO o wartości nieprzekraczającej 200 zł,
c) I miejsce – Perschmann Hoffmann Group: narzędzia o wartości nieprzekraczającej 200 zł.

10. Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w zamian za nagrody rzeczowe.

11. W razie wątpliwości związanych z interpretacją poszczególnych zapisów Regulaminu wiążącej i ostatecznej wykładni dokonuje Organizator.

12. Uczestnik biorący udział w konkursie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych obejmujące następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i przetwarzanie danych zgodnie z ww. ustawą na potrzeby Konkursu oraz we własnych celach marketingowych Organizatora oraz partnerów i sponsorów Paneli. Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz parterów i sponsorów Paneli, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) przesyłanych na adres poczty elektronicznej wskazany na wizytówce. Dane osobowe uczestnika biorącego udział w Konkursie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

13. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej;
b) niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane brakiem obecności podczas wyboru zwycięzcy;
c) przerwy w funkcjonowaniu akcji zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

15. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.magazynprzemyslowy.pl.

 

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę