MM Speakers Corner z nagrodami

Raven Media

Jak co roku podczas targów ITM Polska „MM Magazyn Przemysłowy”, we współpracy z Grupą MTP, zorganizuje cykl paneli dyskusyjnych MM Speakers Corner.

W panelach wezmą udział doświadczeni specjaliści – menedżerowie wiodących producentów i dystrybutorów działających na polskim rynku, m.in. z fim Fanuc, Güdel, igus, Dassault Systèmes, Hexagon Manufacturing Intelligence, Cloos Polska, Kimla, Baumalog, EcoCoach, HTM, Abplanalp, Beghelli czy PKO Leasing. Podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w kwestiach kluczowych dla naszego przemysłu.

Powiązane firmy

igus Polska Sp. z o.o.
Cloos-Polska Sp. z o. o.
Dassault Systemès Sp. z o.o.

Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Perschmann Hoffmann Group ufundował zestaw narzędzi z walizką narzędziową, Buzil – zestaw środków czyszczących, a firma Raven Media (wydawca „MM Magazynu Przemysłowego”) – roczną prenumeratę czasopisma.

---------------------

REGULAMIN KONKURSU „MM SPEAKERS CORNER – KONKURS”

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „MM SPEAKERS CORNER – KONKURS” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest czasopismo „MM Magazyn Przemysłowy” wydawane przez wydawnictwo Raven Media Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-424), ul. Muchoborska 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000370285, będąca czynnym płatnikiem VAT, nr NIP 897-17-67-168, REGON 021366963, kapitał zakładowy w kwocie 50 000,00 PLN (dalej zwana: „Organizatorem”).

2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. W celach promocyjnych nazwa konkursu „MM SPEAKERS CORNER – KONKURS” będzie zamiennie używana z nazwą „MM SPEAKERS CORNER – KONKURS WIZYTÓWKOWY”

4. Konkurs jest organizowany oraz ogłaszany przez czasopismo „MM Magazyn Przemysłowy” (zwane dalej Czasopismem). Informacje o konkursie publikowane są w Czasopiśmie oraz w powiązanych z jego marką środkach przekazu (media społecznościowe, strona internetowa Czasopisma).

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i spełnia wszystkie warunki opisane w Regulaminie.

6. Uczestnikiem konkursu nie mogą być osoby zatrudnione u Organizatora ani członkowie ich rodzin.

7. Nagrodami w Konkursie są produkty, których w każdym przypadku jednostkowa wartość nie przekracza kwoty 2 tys. zł, w związku z tym nie powstaje obowiązek odprowadzenia od nagród podatku dochodowego od osób fizycznych.

8. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dniu 05 czerwca 2019 r. podczas paneli dyskusyjnych „MM Speakers Corner” (dalej zwanych: „Panelami”) organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu przez Organizatora konkursu.

9. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest obecność na Panelach, przekazanie Organizatorowi w trakcie ich trwania wizytówki osobistej i udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie powiązane z tematem prowadzonej dyskusji w trakcie Panelu oraz wcześniej poruszanym na łamach Czasopisma.

10. Po każdym z czterech paneli dyskusyjnych Komisja Konkursowa reprezentowana przez dwóch przedstawicieli Organizatora dokonuje wyboru najładniejszych wizytówek i następnie zadaje pytanie powiązane z tematem danej sesji panelowej, wcześniej poruszanym na łamach Czasopisma. Osobom, które w pierwszej kolejności odpowiedzą prawidłowo na zadane pytania zostaną przyznane nagrody.

11. Warunkiem zdobycia nagrody jest:
a) obecność osoby wybranej podczas wyłonienia zwycięzcy,
b) kompletność danych na wizytówce, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, kontaktu telefonicznego, firmy (jeśli jest to wizytówka firmowa).
c) prawidłowa odpowiedź na zadane pytania. Prawidłowość odpowiedzi ocenia Komisja Konkursowa.

12. W przypadku spełnienia wszystkich powyższych wymagań Uczestnik otrzyma jeden z upominków rzeczowych ufundowanych przez partnerów imprezy. W kolejności:
a) III miejsce – prenumerata roczna MM Magazynu Przemysłowego, o wartości nie przekraczającej 120 zł,
b) II miejsce – zestaw przemysłowych środków czyszczących, o wartości nieprzekraczającej 50 zł,
c) I miejsce – zestaw narzędzi Perschmann Hofmann Group, o wartości nieprzekraczającej 400 zł.

13. Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w zamian za nagrody rzeczowe.

14. W razie wątpliwości związanych z interpretacją poszczególnych zapisów Regulaminu wiążącej i ostatecznej wykładni dokonuje Organizator.

15. Uczestnik biorący udział w konkursie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych obejmujące następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i przetwarzanie danych zgodnie z ww. ustawą na potrzeby Konkursu oraz we własnych celach marketingowych Organizatora. Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) przesyłanych na adres poczty elektronicznej wskazany na wizytówce. Dane osobowe uczestnika biorącego udział w Konkursie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

16. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej;
b) niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane brakiem obecności podczas wyboru zwycięzcy;
c) przerwy w funkcjonowaniu akcji zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.

17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

18. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora www.magazynprzemyslowy.pl.

---------------------

Klauzula informacyjna RODO

RAVEN MEDIA sp. z o.o. informuje, że:
1. będzie administratorem dotyczących Pani/Pana danych osobowych przekazanych na wizytówce zebranej podczas Konkursu.

2. Dane przekazaliście nam Państwo osobiście zostawiając wizytówkę na targach, w czasie trwania Konkursu.

3. Przetwarzamy dane kontaktowe - imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, a także dane identyfikujące Państwa działalność - nazwę i adres firmy (Państwa albo tej, w/dla której Państwo pracują). Dodatkowo staramy się opisać zakres działalności Państwa firmy. Do powyższego zestawu danych mogą dojść dane służące do rozliczeń.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez RAVEN MEDIA lub podmioty działające na jej zlecenie w celu wykonania na Pani/Pana rzecz założeń Konkursu (art.6 ust.1 pkt b) RODO), a w ramach w/w celu przetwarzania na czas odpowiednio: niezbędny do realizacji Konkursu, lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłuższy niż okres w jakim RAVEN MEDIA zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją celu przetwarzania;

5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Raven Media Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000370285, NIP 897-17-67-168, REGON 021366963, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych (zwana dalej: RAVEN MEDIA lub Spółka). Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora we Wrocławiu (54-424) przy ul. Muchoborskiej

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, RAVEN MEDIA będzie miała prawo do przetwarzania Pani/a danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w celu realizacji na Pani/a rzecz założeń Konkursu, wykonania obowiązku prawnego obciążającego RAVEN MEDIA lub w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez RAVEN MEDIA czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO).

8. RAVEN MEDIA w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji celu przetwarzania, w tym np. podwykonawcom usług, partnerom marketingowym. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz RAVEN MEDIA.

9. Z przysługujących Pani/Panu wobec Administratora danych uprawnień może skorzystać Pan/ Pani w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Raven Media Sp. z o.o., ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: admin@ravenmedia.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.

 

 

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę