Nowa ustawa deregulacyjna korzystana dla przedsiębiorców

Reklama
Reklama

Podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 16 listopada br. nowa ustawa deregulacyjna uwzględnia postulaty branży leasingowej i w znacznym stopniu porządkuje przepisy dotyczące finansowania leasingiem.

Ministerstwo Finansów opracowało i wprowadziło do nowej ustawy deregulacyjnej zapisy dotyczące czterech zgłaszanych przez Związek Polskiego Leasingu postulatów. Odnoszą się one do przeniesienia prawa własności finansowanego sprzętu, użytkowania wieczystego, wartości początkowej oraz skrócenia okresu umowy w przypadku leasingu nieruchomości.

Reklama

„Podpisana przez Prezydenta RP ustawa wprowadza pierwsze od 10 lat zmiany w przepisach o podatku dochodowym w odniesieniu do leasingu. Mają one na celu dostosowanie do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej, jak również zwiększenie bezpieczeństwa podatników w obrocie gospodarczym oraz umożliwić szersze finansowanie ich inwestycji" - podkreśla Arkadiusz Etryk, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Związek Polskiego Leasingu, skupiający 31 firmy z branży leasingowej i działający na rzecz i w imieniu polskich przedsiębiorców, występował do Ministerstwa Finansów z postulatami zmian, które zdaniem środowiska leasingowego porządkują zasady korzystania z leasingu przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Co oznaczają dla przedsiębiorców wprowadzone zmiany?

1. Przeniesienie praw, w potocznym rozumieniu cesja
W sytuacjach kryzysowych umożliwia ona cedowanie praw własności na innego wskazanego leasingobiorcę jak również realizację wszelkich poręczeń. Np. pracodawca może poręczyć swoim współpracownikom, którzy leasingują samochody dla potrzeb prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług na rzecz tego pracodawcy.

Wyjaśnienie celu ustawy:
„Potwierdzenie, iż definicja podstawowego okresu umowy leasingu odnosi się do umowy leasingu, przy czym bez znaczenia jest czy w trakcie trwania takiej umowy nastąpi zmiana jej stron zarówno po stronie finansującego (np. na skutek sprzedaży przez finansującego przedmiotu umowy na rzecz innego finansującego), jak i po stronie korzystającego".

Reklama

2. Użytkowanie wieczyste
Dotychczas budynek można było wyleasingować, a prawo wieczystego użytkowania gruntu nie.
Nieruchomości z reguły znajdują są na gruntach, do których właściciel budynku ma prawo wieczystego użytkowania. Ci właściciele byli pozbawieni możliwości leasingu zwrotnego takich nieruchomości.

Wyjaśnienie celu ustawy:
„Prawo użytkowania wieczystego stanowi przedmiot obrotu rynkowego, winno być ono również przedmiotem leasingu na równi z gruntami i według zasad dla nich przewidzianych".

3. Wartość początkowa
Przy wcześniejszym rozwiązaniu umowy brak jest możliwości zawarcia kolejnego kontraktu na ten sam przedmiot możliwości oraz skorzystania z leasingu odnawialnego, tam, gdzie po zakończeniu umowy przedmiot używany, tańszy może trafić do tych przedsiębiorców, których nie stać na leasing nowych przedmiotów.

Wyjaśnienie celu ustawy:
„Celem tej regulacji jest usunięcie fikcji polegającej na tym, że wartość początkowa przedmiotu leasingu jest zawsze stała, tj. że każdorazowo jest to historyczna wartość początkowa".

4. Skrócenie okresu umowy leasingu w przypadku leasingu nieruchomości
Finansowanie długoterminowe jest trudno dostępne, a ocena ryzyka kredytowego w długim terminie
utrudniona. powodowało fakt ten powodował, że dostępność do produktu była znacznie ograniczona. Dlatego też skrócenie okresu umowy z 10 do 5 lat jest odpowiedzią na aktualne uwarunkowania rynkowe.

Wyjaśnienie celu ustawy:
„W ramach umowy leasingu finansujący udziela finansowania i ponosi związane z tym ryzyko, w tym ryzyko związane z potencjalną niewypłacalnością korzystającego oraz koniecznością zagospodarowania przedmiotu umowy leasingu. Biorąc pod uwagę obecny kryzys finansowy, w praktyce znacznie utrudnione jest po stronie finansujących oszacowanie długoterminowego ryzyka związanego z finansowaniem zakupu nieruchomości. Z tego względu, wymagany minimalny okres umowy leasingu nieruchomości stanowiący 10 lat jest z perspektywy obecnych warunków rynkowych zbyt długim okresem, niepozwalającym na oszacowanie przez finansującego ryzyka związanego z zawarciem umowy".

Reasumując, wprowadzone przez regulatorów zmiany w korzystny sposób wpłyną na dostępność do zewnętrznego finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zmiany te dotyczą umów zawartych po dniu 31 grudnia 2012 r.

www.leasing.org.pl

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama