Stabilny wzrost rynku leasingu w 2017 r.

SXC

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy, podsumował ubiegły rok. W 2017 r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o łącznej wartości 67,8 mld zł. Dynamika inwestycji finansowanych leasingiem i pożyczką po trzecim kwartale wyniosła +14,3%, w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku przyspieszyła do +19,5%, co przełożyło się na 15,7-procentowy wzrost rynku liczony rok do roku.

Trzy ostatnie lata to czas, kiedy dynamika sektora leasingowego utrzymywała się na wysokim, 16-procentowym poziomie. W 2016 r. jako branża sfinansowaliśmy inwestycje polskich firm o wartości 58,6 mld zł, w ubiegłym roku było to już 67,8 mld zł. Przedsiębiorcy korzystający z leasingu mogą liczyć na utrzymanie podobnego poziomu finansowania w 2018 r. Jak pokazują badania Komisji Europejskiej, zamiar skorzystania z leasingu deklaruje 60% właścicieli firm z sektora MŚP. Jest to trzeci najwyższy wynik w Europie, przy średniej europejskiej na poziomie 48% – powiedział Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL.

Źródła finansowania MŚP w Polsce, klienci firm leasingowych
Zgodnie z wynikami badania SAFE, opublikowanego pod koniec 2017 r. przez Komisję Europejską, dla 60% polskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw leasing jest najbardziej istotnym źródłem finansowania inwestycji. Jednocześnie rozważają oni skorzystanie z tego instrumentu w przyszłości. Szacunki Związku Polskiego Leasingu pokazują natomiast, że największą, bo ok. 71-procentową grupę korzystających z leasingu stanowią klienci o obrotach do 20 mln zł. Do tej grupy zaliczane są mikro- i małe firmy. 28,5% stanowią klienci o obrotach powyżej 20 mln zł, a klienci indywidualni – 0,5%. Finansowanie sektora publicznego pozostaje marginalne.

Interesująco wygląda zestawienie wartości inwestycji sfinansowanych leasingiem i kredytem. Na koniec 2017 r. łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej w kwocie 119,3 mld zł była porównywalna z wartością salda kredytów inwestycyjnych udzielonych firmom przez banki (127,0 mld zł).

Struktura rynku i wyniki w kategoriach produktów
Klienci firm leasingowych w ubiegłym roku najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t (45% udział w strukturze rynku), maszyny i inne urządzenia, w tym IT (27,2-procentowy udział) oraz środki transportu ciężkiego (25,9%). Pozostałe transakcje dotyczyły nieruchomości (1,3%) i finasowania innych aktywów (0,6%).

W 2017 r. ożywienie na rynku leasingu było obserwowane w trzech głównych kategoriach rynku: pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t (+21,9%), maszyn i innych urządzeń, w tym IT (+20,4%) oraz nieruchomości (+26,5%).

Spośród wszystkich finansowanych aktywów przedsiębiorcy najczęściej podpisywali kontrakty dotyczące pojazdów lekkich, tj. pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t. W 2017 r. przeważały pojazdy osobowe (83,8-procentowy udział) nad dostawczymi (16,2%). 30,5 mld zł to wartość wszystkich pojazdów lekkich sfinansowanych za pomocą leasingu lub pożyczki inwestycyjnej w 2017 r. Wynik o 21,9% lepszy niż przed rokiem był możliwy m.in. dzięki rekordowej liczbie pojazdów lekkich zarejestrowanych w ubiegłym roku na firmy. Najsilniejszą grupę wśród nabywców instytucjonalnych stanowiły firmy zajmujące się leasingiem/CFM/RC, wyróżniając się 68,8-procentowym udziałem (w tej grupie nabywców).

W całym 2017 r. znacząco wzrosło znaczenie finansowania maszyn i innych urządzeń (w tym IT). Na dobry wynik tego segmentu rynku miały wpływ: dobra koniunktura w przemyśle, przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz wykorzystanie funduszy unijnych z perspektywy na lata 2014–2020. Łączna wartość maszyn i urządzeń sfinansowanych przez branżę leasingową w ubiegłym roku wyniosła 18,5 mld zł i była wyższa o 20,4% w odniesieniu do wyników z 2016 r. Istotną dynamikę branża leasingowa odnotowała w większości kategorii produktowych raportowanych w ramach tego segmentu (maszyny rolnicze: +45,4%, sprzęt budowalny: +27,4%, maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali: 18,1%). Znacząco wzrosły także transakcje dotyczące finansowania IT: +21%.

Trzecim najważniejszym dla rynku segmentem były transakcje dotyczące środków transportu ciężkiego. Po ujemnej dynamice odnotowanej w pierwszej połowie roku segment transportu ciężkiego zakończył ubiegły rok lekkim plusem. Do tej grupy zaliczane są takie aktywa jak: ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego. Przy wartości nowych kontraktów na poziomie 17,5 mld zł na koniec 2017 r. branża odnotowała 2,3-procentowy wzrost. Mające najwyższy udział w opisywanym segmencie transakcje dotyczące ciągników siodłowych zanotowały wzrost o 1,4%, transakcje dotyczące finansowania naczep i przyczep – wzrost o 3,1%, a transakcje odnoszące się do pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t wzrosły o 11,5%.

W 2017 r. w strefie wzrostów pozostawało także finansowanie nieruchomości. Firmy leasingowe sfinansowały nieruchomości o wartości 909 mln złotych, przy 26,5-procentowej dynamice tego segmentu. W ubiegłym roku swoje udziały w rynku poprawiły dwie kategorie transakcji: w zakresie finansowania obiektów handlowych i usługowych (273,1-procentowa dynamika) oraz hoteli i obiektów rekreacyjnych (152,3-procentowy wzrost).


Priorytety branży leasingowej na lata 2018–2020
Pod koniec 2017 r. Związek Polskiego Leasingu przyjął i ogłosił strategię na trzy kolejne lata. Istotne dla branży leasingowej będą: digitalizacja procesu leasingowego, rozwinięcie projektów badawczych oraz otwarcie się na nowe trendy w zakresie kluczowego dla rynku obszaru, tj. motoryzacji. Wysoki priorytet utrzymują także aktywności odnoszące się do bezpieczeństwa obrotu, tj. prawo i podatki, przeciwdziałanie fraudom, rachunkowość.

Chcemy, aby branża leasingowa była postrzegana jako nowoczesny sektor, wykorzystujący najnowsze rozwiązania techniczne. Uważamy, że wprowadzenie e-leasingu wpłynie na wzrost konkurencyjność branży, a klienci zyskają wygodny kanał dostępu. W kolejnych latach zamierzamy także zaprezentować nowe podejście do statystyki, dzielić się wynikami badań, które pokażą rolę branży leasingowej w finansowaniu polskiej gospodarki i przedsiębiorstw. Interesują nas nowe zjawiska: rosnąca rola mobilności, nowe sposoby korzystania z pojazdów, ekonomia współdzielenia – podkreślił Andrzej Krzemiński.

Prognoza na 2018 r.
2018 będzie szóstym rokiem z rzędu z dwucyfrowym tempem rozwoju. Dynamika rynku leasingu w 2018 r. na poziomie 15,1% będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. Struktura wzrostu gospodarczego oraz przyspieszenie wykorzystania funduszy unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014–2020 powodują, że finansowanie maszyn staje się głównym motorem rozwoju całej branży leasingowej. Rozwój rynku będzie również w zrównoważony sposób opierał się na finansowaniu pojazdów lekkich (ze względu na mocny popyt krajowy i korzystne przepisy fiskalne) oraz pojazdów ciężarowych (rosnący wolumen przewozów i dalszy wzrost gospodarczy w strefie euro).

Źródło: ZPL

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę