Grupa Orlen prezentuje swoje wyniki finansowe

Grupa Orlen prezentuje swoje wyniki finansowe Pixabay

Grupa Orlen zakończyła drugi kwartał 2021 r. z historycznie rekordowym wynikiem operacyjnym EBITDA LIFO, na poziomie 3,2 mld zł, co oznacza wzrost aż o 1,2 mld zł (r/r). Mocną pozycję koncernu na rynku potwierdza też zysk netto, który wyniósł 2,2 mld zł oraz wzrost przychodów ze sprzedaży o 73% (r/r) do 29,4 mld zł. Ponad połowa przychodów ze sprzedaży Grupy Orlen pochodzi z rynków zagranicznych.

Rekordowy wynik Grupy Orlen udowadnia, że nasza wizja silnego multienergetycznego koncernu, opartego na kilku obszarach działalności, jest spójna, skutecznie realizowana i w pełni odpowiada na współczesne wyzwania branży Oil & Gas. W trudnym otoczeniu wypracowaliśmy lepsze wyniki niż w rekordowych latach 2015–2018, kiedy na rynku rafineryjnym panowało makroekonomiczne eldorado. Dzięki temu mamy solidne podstawy finansowe do realizacji biznesowych celów. PKN Orlen, jako lider transformacji energetycznej, prowadzi obecnie największy w historii koncernu program inwestycyjny, wzmacniając wszystkie obszary działalności. To procentuje już każdy segment przynosi zyski i aktywnie wspiera realizowaną przez nas strategiczną wizję. W połączeniu z bezpiecznym, zielonym finansowaniem naszej działalności i dbałością o dalszy zrównoważony rozwój mamy pełen obraz nowoczesnego Orlen 2030, który konsekwentnie budujemy. Bez inwestycji wzmacniających krajowe firmy i gospodarkę, łączenia kluczowych kompetencji polskich firm oraz przyspieszenia w badaniach i rozwoju nie przeprowadzimy transformacji energetycznej w Polsce – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Grupa Orlen z szeregiem osiągnięć

W drugim kwartale 2021 r. Grupa Orlen osiągnęła: historycznie najwyższy zysk netto w wysokości 2,2 mld zł; wzrost o 1,9 mld zł (r/r), historycznie najwyższy wynik operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 3,2 mld zł; wzrost o 1,2 mld zł (r/r)* (gwiazdka oznacza: porównując wyniki bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych, obejmujących m.in. zysk na okazyjnym nabyciu), sprzedaż w wysokości 9,3 mt; wzrost o 9% (r/r) oraz przychody na poziomie 29,4 mld zł; wzrost o 73% (r/r).

Grupa Orlen w drugim kwartale 2021 r. wygenerowała rekordowe przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 5,1 mld zł, w efekcie czego dług netto koncernu obniżył się o 2 mld zł (kw/kw), pomimo bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych na poziomie 2,4 mld zł. Po sukcesie krajowych obligacji PKN Orlenw drugim kwartale 2021 r. podjął intensywne działania, żeby skorzystać również ze środków zagranicznych. Utworzył program emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o łącznej wartości do 5 mld euro, w ramach którego przeprowadził pierwszą emisję zielonych 7-letnich obligacji o wartości 500 mln euro z kuponem na poziomie 1,125%.

Pierwsza w historii koncernu oraz Polski benchmarkowa emisja zielonych euroobligacji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów, którzy złożyli 234 zapisy na łączną kwotę blisko 3 mld euro. Oznacza to, że popyt na zielone obligacje PKN Orlen aż 6-krotnie przewyższył wielkość zakładanej emisji. Realizowane przez PKN Orlen inwestycje, mające na celu dalsze zwiększanie wartości spółki, pozytywnie ocenili akcjonariusze, udzielając absolutorium wszystkim członkom zarządu i Rady Nadzorczej. Przychylili się również do rekomendowanego przez zarząd poziomu wypłaty dywidendy 3,5 zł na akcję, w wyniku czego do akcjonariuszy trafi ok. 1,5 mld zł.

Segment energetyki w drugim kwartale 2021 r. osiągnął ponownie bardzo dobry wynik EBITDA na poziomie ponad 1,2 mld zł, w dużej mierze w efekcie wzrostu wyniku Grupy Energa, którą PKN Orlen przejął w zeszłym roku. Grupa Energa w drugim kwartale br. wypracowała wynik EBITDA w wysokości 797 mln zł, co oznacza wzrost o 537 mln zł (r/r). Na wynik korzystnie wpłynęła również wycena i rozliczenie kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego. W tym czasie łączna produkcja Grupy Orlen wyniosła 2,6 TWh, z czego ok. 70% pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem. Obecna moc zainstalowana Grupy Orlen wynosi 3,4 GWe, z czego ponad 1,4 GWe w Grupie Energa.

W drugim kwartale br. kontynuowano strategiczne projekty związane z rozwojem energetyki zeroemisyjnej, w tym projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Urząd Regulacji Energetyki przyznał projektowi Baltic Power wsparcie w postaci kontraktu różnicowego, obowiązującego przez 25 lat. W jego ramach inwestor zyskał prawo do pokrycia ujemnego salda energii elektrycznej wytworzonej na morzu i wprowadzonej do sieci. Oznacza to, że regulator będzie niwelował ewentualną różnicę pomiędzy rynkową ceną sprzedaży energii a kosztem jej wytworzenia.

Solidny wynik EBITDA LIFO

W minionym kwartale segment petrochemiczny wypracował solidny wynik EBITDA LIFO, na poziomie ponad 1 mld zł, co oznacza 4-krotny wzrost (r/r). Jest to efekt rekordowych marż petrochemicznych, wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego oraz osłabienia złotówki względem euro. PKN Orlen odnotował w tym czasie wzrost marży na wszystkich produktach petrochemicznych. Ze względu na realizację planowanego postoju remontowego instalacji Olefin w Płocku odnotowano spadek wolumenów sprzedaży w Polsce o (-) 27% (r/r), przy wyższej sprzedaży w Czechach o 58% i na Litwie o 367%. Łącznie sprzedaż w drugim kwartale 2021 r. wyniosła 1 mt i była niższa o (-) 4% (r/r), w tym: niższa sprzedaż olefin o (-) 69% oraz PCW o (-) 22%, przy wyższej sprzedaży poliolefin o 23%, nawozów o 12% oraz PTA o 3%.

Segment detaliczny wypracował w drugim kwartale br. wynik EBITDA LIFO na poziomie 828 mln zł, co oznacza wzrost o 14% (r/r). W tym czasie odnotowano spadek marż paliwowych na rynku polskim, czeskim i niemieckim, przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim (r/r), oraz wzrost marży pozapaliwowej (r/r) na wszystkich rynkach. Wolumeny sprzedaży detalicznej wzrosły o 13% (r/r), w tym: benzyny o 19%, oleju napędowego o 11% i LPG o 13%.

Na koniec drugiego kwartału 2021 r. w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowały 2854 stacje paliw, co oznacza wzrost o 22 obiekty (r/r). Już 2239 stacji paliw, czyli około 80%, jest wyposażone w koncept pozapaliwowy StopCafe/star Connect, w tym: 1730 w Polsce, 315 w Czechach, 151 w Niemczech, 29 na Litwie i 14 na Słowacji. PKN Orlen rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych, zwiększając dostępność o 104 punkty (r/r). W efekcie obecnie do dyspozycji klientów pozostaje 278 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 232 punkty ładowania samochodów elektrycznych, 2 stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG.

Wyniki segmentu rafineryjnego

Segment rafineryjny w drugim kwartale 2021 r. osiągnął EBIDTA LIFO na poziomie 298 mln zł. W tym czasie odnotowano wzrost sprzedaży benzyny o 15%, oleju napędowego o 12% oraz JET o 119%, przy niższej sprzedaży LPG o (-) 6% i ciężkiego oleju opałowego o (-) 5%. Wynik tego obszaru nadal pozostawał pod wpływem niekorzystnych warunków makroekonomicznych, na które składały się: spadek marż na oleju napędowym i ciężkich frakcjach rafineryjnych, umocnienie złotówki względem dolara, wpływ transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne oraz wyższe koszty zużyć własnych w wyniku wzrostu cen ropy. Ujemne efekty zostały częściowo zniwelowane dodatnim wpływem wyższego dyferencjału Brent/Ural, wzrostu marż na benzynie i paliwie JET oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego. W drugim kwartale 2021 r. przerób ropy wzrósł o 10% (r/r), do poziomu 6,8 mt.

W drugim kwartale 2021 r. segment wydobycia osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 60 mln zł, głównie w efekcie dodatniego wpływu otoczenia makroekonomicznego (r/r), wzrostu notowań węglowodorów (ropy, gazu i kondensatu gazowego), przy ujemnym wpływie transakcji zabezpieczających. W tym czasie średnie wydobycie wyniosło 17,9 tys. boe/d, w tym: 1,1 tys. boe/d w Polsce i 16,8 tys. boe/d w Kanadzie. Łączny spadek średniego wydobycia o (-) 0,9 tys. boe/d (r/r) spowodował zmniejszenie sprzedaży w tym obszarze o (-) 9% (r/r).

W Polsce w ramach zagospodarowania aktywów prowadzono prace na projektach Miocen, Edge oraz projektach realizowanych z PGNiG. Prace wiertnicze objęły budowę placu dla otworu Pruchnik-OU1 (projekt Miocen) oraz prace projektowe i przygotowawcze dla wiercenia przyszłych otworów (projekt Płotki). W ramach prac sejsmicznych zakończono przetwarzanie danych sejsmicznych Koczała-Miastko 3D i przystąpiono do prac interpretacyjnych (projekt Edge) oraz zrealizowano interpretację profili sejsmicznych 2D (projekt Karpaty). W Kanadzie kontynuowano prace inwestycyjne związane z zagospodarowaniem posiadanych aktywów na obszarze Ferrier i Kakwa. Wykonano szczelinowanie i podłączono do wydobycia 2 otwory (Kakwa) oraz rozpoczęto wiercenie otworu (Ferrier). Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem lokalizacji pod kolejne odwierty. Zakończono również proces pozyskania nowych praw koncesyjnych na najbardziej perspektywicznej pod kątem wydobycia części Lochend, która bezpośrednio sąsiaduje z obecnie posiadanym obszarem koncesyjnym.

4,2 mld zł na inwestycje

W trakcie pierwszych 6 miesięcy 2021 r. Grupa Orlen przeznaczyła aż 4,2 mld zł na inwestycje. W drugim kwartale 2021 r. inwestycje i procesy akwizycyjne realizowane przez PKN Orlen weszły w kluczowy etap. Zakończono budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, które ułatwi efektywniejsze opracowywanie nowych technologii i produktów, budowanie własnego know-how, a także uzyskanie patentów dla nowatorskich rozwiązań. W tym czasie PKN Orlen rozpoczął inwestycję w ramach Programu Rozwoju Petrochemii – Kompleksu Olefin III – której finalizacja umożliwi wzrost zysku operacyjnego EBITDA spółki o ok. 1 mld zł rocznie. Wykonawcą największej inwestycji petrochemicznej w Europie w ciągu ostatnich 20 lat będzie konsorcjum firm Hyundai Engineering oraz Técnicas Reunidas. PKN Orlen w drugim kwartale podjął również kluczowe działania, które stanowią istotny krok w stronę zeroemisyjnej energetyki i poprawią bezpieczeństwo energetyczne Polski. Podpisane z Synthos porozumienie zakłada współpracę dotyczącą rozwoju i wdrożenia zeroemisyjnych technologii jądrowych MMR i SMR. W ramach wsparcia dla transformacji energetycznej Polski, PKN Orlen kontynuował projekt budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce.  

Aneks do dotychczasowej umowy, zakładający zmianę technologii z węglowej na gazowo-parową, podpisała CCGT Ostrołęka, spółka celowa Energi z Grupy Orlen z Generalnym Wykonawcą budowy elektrowni – firmą GE Power. Koncern od czterech lat konsekwentnie buduje silny koncern multienergetyczny. W maju br. Ministerstwo Aktywów Państwowych, PKN Orlen, PGNiG i Grupa LOTOS potwierdziły bezgotówkową strukturę połączenia spółek, która gwarantuje stabilną kondycję finansową nowej silnej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych. Zagwarantowana została również wiodąca rola PKN Orlen w transakcji.

Dynamiczny rozwój koncernu umożliwił ponad dwukrotny wzrost wartości marki Orlen, do poziomu 10 mld zł, w porównaniu do poprzedniej edycji rankingu „Rzeczpospolitej” na najcenniejszą polską markę.

Źródło: PKN Orlen

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę