Leasing na piątkę... z małym minusem

Pixabay – jarmoluk
Reklama
Reklama

W I półroczu 2016 r. polska branża leasingowa po raz kolejny dowiodła swojej siły: ze wzrostem dynamiki obrotów na poziomie 17,7% r/r i ponad 3-procentowym udziałem w PKB utrzymała drugie miejsce w rankingu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw. Cieniem na pozytywnych wynikach kładzie się jedynie ujemna dynamika finansowania zakupu maszyn i urządzeń z symbolicznym wzrostem w grupie maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali.

Branża leasingowa w Polsce od kilku lat notuje dwucyfrowe wzrosty sprzedaży usług, dzięki czemu jest dziś drugim po kredycie bankowym zewnętrznym źródłem finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Jak szacują eksperci ze Związku Polskiego Leasingu, w całym 2016 r. sfinansuje ona niemal połowę (43,1%) nakładów inwestycyjnych firm na zakup aktywów ruchomych. Z roku na rok maleje natomiast jej udział w finansowaniu nieruchomości, co wyróżnia nasz rynek na tle Europy Zachodniej.

Drugim jego wyróżnikiem jest ponadprzeciętnie wysoki udział w krajowym PKB – dwa razy wyższy niż średnia dla całej strefy Euro (1,6%) i trzy razy wyższy niż np. w Hiszpanii (1%). – Branża leasingowa ma coraz większy wpływ na tworzenie PKB w Polsce. Relacja wartości inwestycji współfinansowanych przez sektor leasingowy do łącznego PKB na poziomie 3,14% jest na znacznie wyższym poziomie niż w pozostałych krajach europejskich. Łączna wartość inwestycji sfinansowanych przez polskich leasingodawców w I półroczu wyniosła 28,1 mld zł przy 17,7-procentowej dynamice rynku – mówi Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

Reklama

POJAZDY NAPĘDZAJĄ RYNEK

Bardzo dobre wyniki branży to głównie zasługa segmentu finansowania pojazdów lekkich. Choć bowiem struktura rynku leasingu w Polsce pozostaje w miarę zrównoważona – z 41,2-proc. udziałem pojazdów lekkich, 31,7% transportu ciężkiego, 25,3% maszyn i urządzeń oraz 1,2-proc. udziałem nieruchomości – te pierwsze zdecydowanie dominują nad pozostałymi przedmiotami finansowania zarówno pod względem wartości umów (11,57 mld zł w I półroczu 2016 r.), jak i stopy wzrostu w ujęciu rocznym (ok. 32% r/r). W grupie pojazdów lekkich przeważają z kolei zakupy aut osobowych (81%), choć w ostatnim roku wzrosło również znaczenie leasingu pojazdów dostawczych i ciężarowych do 3,5 t.

– Wzrost segmentu pojazdów lekkich jest mocno skorelowany z trendami w polskiej gospodarce: wzrostem popytu krajowego stymulowanym wydatkami klientów indywidualnych, poprawą kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz pozytywnymi nastrojami konsumentów – wyjaśnia Marcin Nieplowicz, dyrektor ds. statystyki i monitorowania rynku ZPL. – Istotne znaczenie ma tu również impuls fiskalny do zakupu nowych aut w postaci możliwości odliczenia 50% VAT-u przy zakupie i 50% VAT-u od paliwa. Przekłada się to na znacznie szybciej rosnące rejestracje nowych pojazdów na firmy niż na klientów indywidualnych.

Reklama

UDZIAŁ LEASINGU W POLSKIM PKB W LATACH 2010-2016

Wzrosty nie ominęły również sektora finansowania transportu ciężkiego, którego dynamika r/r zwiększyła się niemal o 43% – głównie za sprawą wymiany używanego taboru na nowe pojazdy zgodne z normą Euro 6, a także rozwoju polskiego eksportu i współpracy firm leasingowych z przedsiębiorstwami miejskimi. Ta ostatnia zaowocowała ponad 96-proc. wzrostem w segmencie leasingu autobusów. Nieco mniejszy skok odnotowano w zakresie finansowania samolotów, statków i taboru kolejowego (51,8%), ciągników siodłowych (42,4%) oraz przyczep i naczep (35,5%).

NIEDOCENIONE NIERUCHOMOŚCI

Jakby dla kontrastu, segmenty finansowania maszyn i urządzeń (wraz z IT) oraz nieruchomości odnotowały dwucyfrowe spadki – odpowiednio o 10,9% oraz 51,5% r/r. Jak tłumaczą eksperci z ZPL, w przypadku maszyn i urządzeń czynnikiem mającym decydujący wpływ na słaby wynik było zakończenie unijnej perspektywy finansowej lat 2007-2013.Szczególnie widoczne było to w segmencie pożyczek na zakup maszyn rolniczych, który w I półroczu skurczył się o niemal 40% (38,9%). Ujemnym trendom przeciwstawił się jedynie segment finansowania maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (+1,8%), IT (+14%), maszyn dla przemysłu spożywczego (+17%) oraz sprzętu medycznego (+0,4%). Wyniki te dziwią, jeśli wziąć pod uwagę relatywnie duże tempo wzrostu polskiej gospodarki, a także wysoki poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach.

STRUKTURA FINANSOWANIA PRZEDMIOTÓW
W POLSCE W I POŁOWIE 2016 R.

Zaskoczeniem nie powinny być natomiast słabe wyniki segmentu finansowania zakupu nieruchomości, który w Polsce nie cieszy się tak dużym zainteresowaniem jak na Zachodzie. Złożyły się na nie także niższe wartości transakcji w przeliczeniu na jedną umowę. Liczba tych ostatnich nie uległa bowiem w skali roku znaczącej zmianie.

EUROPEJSKI SIŁACZ

Mimo to kondycję polskiej branży leasingowej można śmiało ocenić na piątkę z niewielkim minusem. W skali europejskiej plasujemy się bowiem wśród sześciu największych rynków leasingowych, a rosnąca dynamika finansowania sprzyja dalszemu umacnianiu pozycji naszego kraju w tym rankingu. Z 16,3-proc. wzrostem r/r znacznie wyprzedzamy pozostałe kraje Starego Kontynentu: jak podała Leaseurope – federacja reprezentująca europejski rynek leasingu, w 2015 r. dynamika europejskiej branży leasingowej wzrosła bowiem średnio o 9,4% r/r. Co istotne, nasz kraj wyróżnia się też pod względem udziału leasingu w finansowaniu inwestycji MŚP: podczas gdy w ubiegłym roku w Europie wyniósł on 18,9%, w Polsce zbliżył się do 30%.

– Udział polskiej branży leasingowej w europejskim rynku leasingu wynosi obecnie 3,8% i systematycznie wzrasta. Awans polskiej branży leasingowej w europejskich rankingach wskazuje na wysoką popularność leasingu wśród polskich federafirm, głównie z sektora MŚP. Ponad 500 tys. polskich firm, w tym mikro-, małych i średnich, w ten właśnie sposób finansuje swoje inwestycje – mówi Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu i członek zarządu Leaseurope.

PRZYSZŁOŚĆ W JASNYCH BARWACH

Silna pozycja firm leasingowych jest pochodną ich skuteczności w pozyskiwaniu środków finansowych oraz innowacyjności w tworzeniu nowych produktów i rozwijaniu nowatorskich technik obsługi klientów. Tak silne umocowanie sprawia, że pozytywne trendy rozwojowe w tym sektorze powinny utrzymać się również w kolejnych latach. Eksperci prognozują, że w całym 2016 r. obroty branży leasingowej zwiększą się o 21,5% w stosunku do roku poprzedniego – głównie za sprawą wzrostu dynamiki finansowania pojazdów lekkich i ciężkich, a także przewidywanego odbicia w segmencie finansowania maszyn. Natomiast rynek pożyczek – zdominowany do tej pory przez maszyny rolnicze finansowane ze środków unijnych – ulegnie daleko idącej dywersyfikacji. Zdaniem ZPL jeszcze w tym roku można spodziewać się stopniowego uniezależniania się finansowania inwestycji rolniczych od unijnych subwencji, a także wzrostu udziału pożyczek w segmencie finansowania pojazdów. Natomiast segment nieruchomości utrzyma tendencję spadkową i nadal będzie stanowić marginalną część aktywności branży.

WARTOŚĆ INWESTYCJI SFINANSOWANYCH
ZA POŚREDNICTWEM LEASINGU W LATACH 2014-2015

– Zakładając średnioroczne tempo wzrostu rynku leasingu w Polsce na poziomie 8% w latach 2016-2020, w okresie najbliższych 5 lat (tj. do roku 2020) polskie firmy leasingowe sfinansują inwestycje o wartości 300-320 mld zł. To istotny wkład w rozwój i modernizację polskich firm, a w konsekwencji wzrost PKB w naszym kraju – podsumowuje Mieczysław Woźniak.

MM KOMENTARZ
Arkadiusz Etryk, członek zarządu IKB Leasing Polska:

Relacja wartości inwestycji współfinansowanych przez leasing do łącznego PKB w Polsce jest obecnie na znacznie wyższym poziomie niż w pozostałych krajach europejskich. Ponad 3-procentowy udział finansowania branży leasingowej w łącznym PKB Polski to niewątpliwie rezultat wiedzy zdobytej przez lata od naszych zachodnich sąsiadów, wysokiego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych w polskim sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz przede wszystkim sprzyjających uwarunkowań podatkowych w nabywaniu środków trwałych.

Od kiedy leasing zyskał unormowanie cywilnoprawne, jest produktem skierowanym do sektora firm, które wybierają pewne finansowanie, inwestują w innowacyjność i umiejętnie wykorzystują know-how specjalistów. Leasing stał się barometrem naszej gospodarki, a to oznacza, że fantastycznie potrafi spełnić oczekiwania klientów o najróżniejszych wymaganiach i sytuacji majątkowej.

Reklama

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama