Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos wchodzi w decydującą fazę

Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos wchodzi w decydującą fazę PKN Orlen

PKN Orlen wybrał czterech partnerów do realizacji wynegocjowanych z Komisją Europejską środków zaradczych w związku z procesem przejęcia Grupy Lotos. To kluczowy etap budowy silnego koncernu multienergetycznego o mocnych fundamentach finansowych, gwarantującego bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także stabilne i atrakcyjne ceny energii dla klientów.

Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), największa na świecie zintegrowana firma energetyczno-chemiczna, została partnerem do aktywów rafineryjnych, hurtowych, a także paliw lotniczych. Obecność Saudi Aramco w europejskim sektorze rafineryjno-petrochemicznym, a także zwiększanie importu ropy naftowej do Polski, doskonale wpisuje się w działania zmierzające do dywersyfikacji dostaw surowca przez PKN Orlen. PKN Orlen zawarł też z Saudi Aramco porozumienia, które otwierają możliwość współpracy strategicznej w zakresie realizacji inwestycji w obszarze petrochemicznym, a także badawczo-rozwojowym. Z kolei w obszarze detalu PKN Orlen zagwarantował możliwość wymiany stacji paliw na kolejne obiekty na Słowacji oraz wejście na zupełnie nowy rynek – Węgry. Dzięki tej transakcji PKN Orlen dołączy do grona liderów sprzedaży detalicznej na obu tych rynkach.

Kluczowi są sprawdzeni partnerzy

PKN Orlen jest gwarantem powodzenia procesu przejęcia Grupy Lotos, jednak fuzja nie będzie możliwa bez wszystkich partnerów, z którymi podpisano umowy. Propozycja współpracy przy realizacji środków zaradczych została skierowana do kilkudziesięciu firm. Finalnie, ze względu na trudny i nieprzewidywalny rynek, do rozmów przystąpiło ośmiu potencjalnych partnerów, z których w procesie negocjacji ostatecznie zostało wyłonionych czterech. Spółka Saudi Aramco została wybrana do realizacji środków zaradczych w obszarze rafineryjnym i hurtowym, a także paliw lotniczych. Z kolei Grupa MOL została partnerem w segmencie detalicznym. Grupę Unimot wybrano jako partnera w obszarze logistyki, a Rossi Biofuel Zrt. w zakresie biopaliw. Wynegocjowane umowy z czterema partnerami otrzymały wszystkie niezbędne zgody korporacyjne, zarówno w PKN Orlen, jak i w Grupie Lotos. Zostaną one przedstawione Komisji Europejskiej, a na ich podstawie wydana zostanie wiążąca zgoda na koncentrację.

To historyczny moment dla polskiej branży paliwowej. Finalizujemy transakcję przejęcia Grupy Lotos, która będzie korzystna dla polskiej gospodarki, obu spółek i ich klientów, pracowników oraz akcjonariuszy. Od początku tego procesu podkreślaliśmy, że priorytetem jest zapewnienie dodatkowych korzyści w ramach realizacji środków zaradczych i to się udało. Finalizacja fuzji jest szansą na zapewnienie dostaw stabilnej jakościowo ropy naftowej do Polski od Saudi Aramco. Takie międzynarodowe partnerstwa mają ogromne znaczenie dla budowy największego w tej części Europy multienergetycznego koncernu. W segmencie detalicznym wynegocjowaliśmy z węgierskim partnerem wymianę aktywów, co przełoży się bezpośrednio na realizację naszych planów ekspansji geograficznej, poprzez wzmocnienie sieci stacji paliw na Słowacji, ale też wejście na zupełnie nowy rynek – Węgry. Część środków pozyskanych ze sprzedaży stacji paliw przeznaczona zostanie na pozyskanie kolejnych 100 stacji w regionie, zgodnie z założeniami strategicznymi. Połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos oznacza powstanie jednej silnej firmy, zdolnej zapewnić polskiej gospodarce przyjazną środowisku energię i sprostać wyzwaniom związanym z transformacją sektora paliwowego i energetycznego – mówił wówczas Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen.

Przejęcia te przyczynią się do dalszej dywersyfikacji portfela produktów Aramco w obrębie całego łańcucha wartości węglowodorów, w tym szczególnie w zakresie produkcji petrochemicznej. Nasza rozwijająca się globalna sieć rafinerii i spółek joint venture działających w sektorze chemicznym pozwala nam docierać z ofertą produktową na nowe rynki, a także realizować strategię sprzedaży ropy naftowej i jej pochodnych w różnych regionach geograficznych. Nasze cele biznesowe w zakresie sprzedaży ropy naftowej i produktów chemicznych są zbieżne z celami PKN Orlen. Jednocześnie analizujemy dalsze możliwości rozwoju na europejskim rynku petrochemicznym, a także w obszarze działalności badawczo-rozwojowej – stwierdził Mohammed Al Qahtani, wiceprezes Aramco odpowiadający za segment downstream.

– Utrzymanie na jednym rynku dwóch spółek z tym samym właścicielem powodowałby wzrost presji konkurencyjnej. Integracja tych spółek pozwoli na poprawę efektywności działania, co przekładać się będzie na poprawę wyników finansowych, jak również zwiększy możliwości inwestycyjne w nowych perspektywicznych obszarach. Transakcja przejęcia i nawiązanie współpracy tak silnymi partnerami da możliwość ekspansji zagranicznej, która przyczyni się, że orzeł Orlenu będzie rozpoznawalny w całym środkowo-wschodnim regionie Europy – oznajmił Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych.

Szansa na dywersyfikację dostaw surowców

Realizacja procesu przejęcia przez PKN Orlen Grupy Lotos to realna szansa na dywersyfikację dostaw surowców. W przypadku finalizacji procesu przejęcia Grupy Lotos, na bazie podpisanej umowy długoterminowej, PKN Orlen zagwarantuje dostawy od Saudi Aramco na poziomie od 200 do 337 tys. baryłek dziennie. Szacuje się, że dostawy, już po połączeniu Koncernu z Grupą Lotos, mogą zaspokajać do 45% łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach. Chcąc maksymalnie wykorzystać potencjał ze współpracy z silnymi, globalnymi partnerami, PKN Orlen na bazie odrębnego porozumienia z Saudi Aramco i SABIC (jedna z największych firm petrochemicznych na świecie) będzie rozmawiał o możliwych inwestycjach w zaawansowany i wysoko(marżowy) sektor petrochemiczny. Wśród potencjalnych obszarów współpracy analizowane będą projekty rozwojowe w Polsce lub w Europie Środkowo-Wschodniej.

PKN Orlen i Saudi Aramco podpisały także porozumienie zakładające możliwość współpracy w obszarze Badań i Rozwoju. Ten obszar zajmuje kluczowe miejsce w strategii Orlen2030, a w ostatnich trzech lat nastąpiła intensyfikacja działań związanych z rozwojem innowacyjnych projektów, m.in. w 2021 r. PKN Orlen uruchomił nowoczesne Centrum Badawczo Rozwojowe, które realnie wspiera realizację założeń strategicznych. Realizacja środków zaradczych w obszarze detalicznym umożliwi połączonemu koncernowi także ekspansję geograficzną poprzez wymianę aktywów na rynkach, które są kluczowe z punktu widzenia strategii całej Grupy Orlen.

Łatwiejsza ekspansja na rynki Europy Środkowo-Wschodniej

Dzięki transakcji PKN Orlen zyska 144 stacje paliw na Węgrzech, co przybliży Koncern do realizacji założeń strategicznych i ułatwi ekspansję na kolejne rynki Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach jednej transakcji wymiany aktywów PKN Orlen uzyska ponad 7% udział na rynku węgierskim i będzie czwartym koncernem na tym rynku pod względem liczby stacji. Koncern poszerzy również obecną sieć stacji na Słowacji o 41 nowych obiektów. Dodatkowo sieć Orlen zasili ok. 100 stacji pod marką Lotos, które nie zostaną włączone w pakiet środków zaradczych wymagany przez Komisję Europejską. Część środków pozyskanych ze sprzedaży stacji paliw przeznaczona zostanie na pozyskanie kolejnych 100 stacji w regionie, zgodnie z założeniami strategicznymi. Łącznie zatem będzie to prawie 400 nowych stacji wspierających sprzedaż i wzmacniających rozpoznawalność marki Orlen na kilku kluczowych rynkach. Równolegle PKN Orlen planuje dalszą ekspansję tak, aby zgodnie ze strategią, do 2030 r. w regionie pod polską marką Orlen działało co najmniej 3,5 tysiąca stacji.

Dla MOL ta transakcja stanowi ważny krok w strategicznej podróży transformacyjnej, którą rozpoczęliśmy w 2016 r., i którą przyspieszyliśmy w zeszłym roku dzięki naszej zaktualizowanej strategii. Nabycie aktywów ACG w Azerbejdżanie, budowa nowej fabryki polioli na Węgrzech oraz wejście do Polski to ważne kamienie milowe na drodze do osiągnięcia naszych celów. Dzięki tej akwizycji uzyskamy dostęp do największej gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dotarcie z naszymi produktami i usługami do prawie 40 milionów potencjalnych klientów. Węgrów i Polaków dzielą te same historyczne doświadczenia. Naszym wspólnym celem jest zapewnienie bezpiecznych dostaw energii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wierzę, że korytarz energetyczny Północ-Południe będzie dalej wzmacniał się dzięki tej umowie – mówi Zsolt Hernádi, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy MOL.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami nie są planowane zwolnienia grupowe. Intencją PKN Orlen jest też zabezpieczenie pracowników spółek objętych środkami zaradczymi tak,  aby jako specjaliści, pozostali w nowych strukturach wybranych partnerów. Takie gwarancje są przedmiotem umów z partnerami do środków zaradczych. Rozwój każdego z tych obszarów to przede wszystkim szansa dla pracowników, będących specjalistami w wymagających i niestandardowych dziedzinach.

Ważny etap tworzenia podmiotu multienergetycznego

Wybór ogłoszonych inwestorów i zawarcie z nimi umów stanowi bardzo ważny etap w procesie tworzenia multienergetycznego podmiotu. Ta konsolidacja, jest odpowiedzią na wyzwania przyszłości, także w czasie trudnych makroekonomicznych uwarunkowań gospodarczych. Jesteśmy przekonani, iż nasz wkład w budowę koncernu pozwoli na realizację ambitnych planów inwestycyjnych i rozwojowych, zarówno w oparciu o rafinerię w Gdańsku, jak i tworzone na bazie Grupy Kapitałowej Lotos centra kompetencyjne – podkreśla Zofia Paryła, prezes Zarządu Grupy Lotos. – Partner tworzonego koncernu to lider wśród światowych spółek branży oil & gas. Pozostali inwestorzy są także gwarantami, iż przeprowadzony proces realizacji środków zaradczych powinien być w pełni zatwierdzony. To także ważna informacja dla naszych pracowników, którzy dowiedzieli się, z jak znacznymi podmiotami będą prowadzić swoje dalsze życie zawodowe.

Jeden silny koncern niewątpliwie znacznie mocniej będzie mógł zaangażować się w działania społeczne, kulturalne i sportowe na Pomorzu. Dzięki skoordynowanej polityce CSR lokalne społeczności zyskają większe i bardziej kompleksowe wsparcie. Grupa Lotos aktywnie angażuje się we wsparcie inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych w województwie pomorskim. Tylko w 2020 r. te wydatki łącznie wyniosły ponad 10 mln zł. Fuzja tego nie zmieni. Sam PKN Orlen już od 2018 r. aktywnie działa w tym obszarze na Pomorzu. Środki przeznaczane są przede wszystkim na działania: edukacyjne (bezpieczeństwo na drogach), kulturalne (wsparcie instytucji kulturalnych, sponsoring festiwali filmowych) i społeczne. Z kolei w 2019 r. PKN Orlen zorganizował największą polską imprezę motoryzacyjną – VERVA Street Racing właśnie w Gdyni.

Budowa potężnego koncernu

Połączenie PKN Orlen z Lotosem oraz PGNIG i wcześniej z Grupą Energa to szansa na budowę zintegrowanego i zdywersyfikowanego koncernu paliwowo-energetycznego o łącznej kapitalizacji na poziomie ok. 78 mld zł. Będzie on bazował na silnych stronach każdej ze spółek i to jest jego największa przewaga. Integracja aktywów pozwoli na osiągniecie skali działalności i stabilności finansowej. Te z kolei umożliwią przeprowadzenie transformacji energetycznej oraz zapewnią odporność na zachodzące zmiany rynkowe, w tym politykę klimatyczną UE.

Struktura transakcji została potwierdzona już w maju 2021 r. w porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych a PKN Orlen, Grupą Lotos oraz PGNiG. Wybrana została taka formuła połączenia, która gwarantuje stabilną kondycję finansową nowej silnej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych. Oznacza to, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się akcjonariuszami tej spółki. W efekcie udział Ministerstwa Aktywów Państwowych w akcjonariacie PKN Orlen zostanie zwiększony.

Źródło: PKN Orlen

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę