Przewody instalacji grzewczych a grubość izolacji

Przewody instalacji grzewczych a grubość izolacji Paroc

W przypadku instalacji HVAC to załącznik nr 2 do Warunków Technicznych określa minimalne grubości izolacji termicznej o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,035 W/mK. Pojawia się więc pytanie: dla jakiej temperatury przesyłanego medium? A także: jaką grubość izolacji zastosować, jeśli dysponujemy materiałem o odmiennej lambdzie?

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji technicznych, jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu oraz ogrzewania powietrznego powinna spełniać określone wymagania graniczne. Minimalna grubość izolacji określana jest dla konkretnych rodzajów przewodów lub komponentów. Niestety przepisy nowelizowane kolejno w 2017 i 2021 r. powodują często wśród projektantów i wykonawców niepewność co do doboru prawidłowej grubości izolacji. Mogą o tym świadczyć kolejne wątki na forach dyskusyjnych i liczne zapytania kierowane wprost do producentów materiałów izolacyjnych. Pierwsza z wątpliwości dotyczy temperatury, dla jakiej współczynnik przenikania ciepła izolacji powinien wynosić 0,035 W/mK.

Izolacja

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy odnieść się do normy PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze” – wyjaśnia Paweł Stankiewicz, ekspert ds. izolacji technicznych w firmie Paroc Polska. – Dokument określa jednoznacznie, że podana w Warunkach Technicznych lambda izolacji odpowiada temperaturze instalacji równej 40°C.

Inną kwestią, której rozporządzenie w sprawie Warunków Technicznych nie określa, jest grubość izolacji termicznej w sytuacji, gdy materiał charakteryzuje się odmienną „lambdą” niż 0,035 W/mK. Także i w tutaj informacji dostarcza norma PN-B-02421:2000, która podaje wzór do obliczenia właściwej grubości materiału, w którym uwzględnia się następujące czynniki: „e”, czyli grubość izolacji określona zgodnie z WT (mm), „D”, czyli średnica zewnętrzna izolowanego przewodu (mm), i „λ1”, czyli współczynnik przewodzenia ciepła materiału w temperaturze 40°C (W/mK).

Aby sprawnie i prawidłowo dobrać właściwą grubość izolacji do konkretnego zastosowania i warunków roboczych instalacji, można również zdać się na fachową wiedzę i narzędzia kalkulacyjne producentów materiałów.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w obszarze projektowania i wykonawstwa izolacji technicznych, oferujemy pomoc w doborze odpowiedniego rozwiązania dla rurociągów grzewczych, instalacji ciepłej wody użytkowej, systemów chłodniczych czy przewodów wentylacji i klimatyzacjipodkreśla Stankiewicz. – Projektanci i wykonawcy mogą skorzystać z profesjonalnych programów, takich jak Paroc Calculus, lub posłużyć się tabelą grubości izolacji dla różnych współczynników przewodzenia ciepła.

Tabela
Grubości izolacji przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych) i instalacji chłodu dla poszczególnych współczynników przewodzenia ciepła

Źródło: Paroc

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę