Gdzie człowiek nie może, tam wciągnik pomoże

Konecranes

Niezwykle istotnym elementem wyposażenia firmy, dzięki któremu transport ciężkich i niewygodnych w przenoszeniu elementów jest łatwiejszy, bezpieczniejszy i zdecydowanie bardziej sprawny są wciągniki. Technologie podnoszenia oraz usprawniania procesu produkcji osiągnęły dziś wysoki stopień rozwoju – nowoczesne wciągniki są zwrotne i szybkie oraz przystosowane do precyzyjnego podnoszenia i przenoszenia elementów o różnej wadze i różnych gabarytach.

Wciągniki znajdują zastosowane w za­kładach produkcyjnych i warsztatach różnych branż i gałęzi przemysłu. Jest to rodzaj cięgników czyli dźwignic pracu­jących w ruchu przerywanym, przeznaczo­nych do przemieszczania ładunków w pionie lub w pionie i poziomie w jednej płaszczyź­nie, w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia za pomocą elementu chwytne­go zawieszonego na cięgnach (linach, łańcu­chach lub pasach).

Wciągniki potocznie nazywa się również wciągarkami, jednak pomiędzy tymi urządze­niami występują zasadnicze różnice. Wcią­gnik to cięgnik, gdzie obudowa mechanizmu podnoszenia stanowi jego konstrukcję nośną, a wciągarka jest cięgnikiem, w którym zespół mechanizmów jest zabudowany na odrębnej konstrukcji nośnej, którą stanowić może sta­ła, przesuwna lub przejezdna rama.

Wciągniki należą do urządzeń dźwignico­wych, które stanowią grupę urządzeń trans­portu bliskiego (UTB). Podlegają obowiąz­kowej konserwacji przez uprawnionych kon­serwatorów, a także (w większości) kontroli i badaniu technicznemu przez Urząd Dozo­ru Technicznego na etapie dopuszczenia do stosowania i eksploatacji.

Zastosowanie wciągników eliminuje do minimum pracę ręczną przy operacjach transportowo-przeładunkowych, zwiększa wydajność pracy na stanowiskach produk­cyjnych, serwisowych i montażowych oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy.

Reklama

Podział wciągarek
Wciągarki, ze względu na rodzaj zastosowa­nego napędu, można podzielić na: wciągar­ki ręczne - znajdują zastosowanie przy prze­mieszczaniu lżejszych ładunków na niewielkie odległości i wciągarki elektryczne – najczę­ściej stanowiące element większego urządze­nia dźwignicowego, jakim jest żuraw stacjo­narny, suwnica, wciągarka bramowa. Wśród nich z kolei możemy wyróżnić wciągarki li­nowe oraz łańcuchowe.

Powiązane firmy

Reklama

Wciągniki elektryczne linowe
Dostępne na rynku linowe wciągniki elek­tryczne produkowane są w wersjach stacjo­narnych, czyli bez możliwości przemieszcza­nia, oraz ruchome z wózkiem jednym poru­szającym się po torze jezdnym. Producen­ci oferują zabudowę wciągników linowych w różnych konfiguracjach. Wciągniki linowe, w wykonaniu przejezdnym o niskiej zabudo­wie, stosowane są na suwnicach pomostowych i bramowych w momencie, gdy przestrzeń podnoszenia jest w znaczny sposób ograni­czona. Ich kompaktowa konstrukcja pozwa­la na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Z kolei wciągniki linowe w wy­konaniu przejezdnym w normalnej zabudo­wie są najczęściej stosowanymi wciągnikami linowymi w pomostowych i bramowych suw­nicach jednodźwigarowych.

Stacjonarne wciągniki linowe znajdują naj­częściej zastosowanie w urządzeniach dźwi­gnicowych jako urządzenia instalowane na różnego rodzaju konstrukcjach wsporczych, np. jako wyposażenie wciągarek na suwni­cach dwudźwigarowych oraz w dźwignicach specjalnego zastosowania. Przykładem mo­gą być wciągniki linowe firmy Podem, któ­re mogą poruszać się po prostych i zakrzy­wionych torach jezdnych o szerokości pół­ki od 90 do 300 mm. Wciągniki pracujące na jednej szynie są napędzane ręcznie lub elek­trycznie, a w wykonaniu specjal­nym na wózku poruszającym się po dwóch szynach montowane są dwa mechanizmy podnoszenia – główny oraz pomocniczy. Wyso­kość udźwigu wciągników firmy Podem wynosi od 5,5 do 88 m, a w przypadku urządzeń w wy­konaniu specjalnym wysokość osiąga nawet 120 m. Podczas jaz­dy wciągnik porusza się z pręd­kością 12 do 38 m/min, a pod­noszenie odbywa się z prędko­ścią 1,2 do 24 m/min (w wyko­naniu specjalnym do 32 m/min). Ich udźwig mieści się w przedziale 320-50 000 kg (wykonanie spe­cjalne do 100 000 kg). Charakte­rystyczną cechą nowoczesnych wciągników jest ogromna moż­liwość dostosowania danego roz­wiązania do konkretnych potrzeb. Dodatkowymi elementami mo­gą być np. ograniczniki udźwigu, wyłączniki główne oraz zabezpie­czenia termiczne silnika. Wcią­gniki zasilane są napięciem 400 V lub opcjonalnie od 230 do 660 V.

Wciągarki elektryczne łańcuchowe
Podobnie jak wciągniki linowe, elektryczne wciągniki łańcucho­we mogą być montowane jako urządzenia stacjonarne lub po­ruszające się po torze jezdnym. Można je również stosować na haku montażowym. Zasilane mo­gą być prądem jedno- lub trójfa­zowym. Firma Yale ma w swojej ofercie elektryczny wciągnik łań­cuchowy CPS z hakiem zaczepo­wym o nośności 125-500 kg i wy­sokości podnoszenia do 3 me­trów. Ze względu na niewielkie rozmiary i małą wagę (11,5 kg) znajdują zastosowanie w miej­scach o ograniczonej powierzch­ni. Ten model charakteryzuje się zastosowaniem utwardzanego po­wierzchniowo metodami obróbki cieplno-chemicznej koła łańcucha nośnego z 10 zagłębieniami - kie­szeniami, dzięki którym jest moż­liwa cicha, płynna praca i mini­malne zużycie łańcucha, który jest wykonany z okrągłych prętów ze stali o dużej wytrzymałości o za­bezpieczonej powierzchni. Speł­nia on aktualne międzynarodo­we standardy zgodnie z normami DIN EN 818. Urządzenie zabez­piecza przed przeciążeniem regu­lowane sprzęgło ślizgowe, pełnią­ce rolę ogranicznika udźwigu, ja­ko mechanizm zatrzymania dla najwyższej wagi obciążenia i naj­niższej pozycji haka. Ten model jest dostępny ze zintegrowanym wózkiem w wykonaniu: pcha­ny ręcznie, z ręcznym mechani­zmem jezdnym (z przekładnią), z napędem elektrycznym. Elek­tryczne wózki są zamocowane po­przez samohamującą przekładnię ślimakową.

Zaawansowanymi rozwiąza­niami technicznymi cechuje się gama wciągników ABCompact firmy Abus. Zasilane prądem trójfazowym o napięciu 400 V cztery typy wciągników (GM2, GM4, GM6, GM8) zapewnia­ją podnoszenie ładunków w za­kresie od 80 kg do 4000 kg. Sil­nik i przekładnia mają budowę modułową, co umożliwia wyko­nanie produktu w wielu wersjach z prędkościami podnoszenia do 20 m/min i w grupie obciążenia pracy do 4 m. Wciągniki są wy­posażone w zintegrowany hamu­lec tarczowy prądu stałego z beza­zbestowymi okładzinami hamul­cowymi o długiej żywotności (ok. 1 milion hamowań do pierwszej regulacji) i posiada bardzo krót­ką drogę wybiegu. Dwie pręd­kości pracy, jedna dla szybkiego, druga dla precyzyjnego podno­szenia, są standardem. Stosunek prędkości wynosi 1:4 dla wciągni­ków GM2, GM4 i GM6, a 1:6 dla GM8. Napęd łańcucha składa się z precyzyjnie wykonanego koła łańcuchowego, objętego w całości prowadnicą łańcucha. Specjalnie hartowany, galwanicznie ocynko­wany, profilowany, stalowy łań­cuch umożliwia przenoszenie ob­ciążeń o 25% wyższych w porów­naniu z łańcuchem o przekroju okrągłym. Większa powierzchnia styku ogniw łańcucha zmniejsza jego zużycie, co skutkuje wzro­stem bezpieczeństwa pracy i wy­dłużeniem okresu jego użytkowa­nia. Wciągniki te można wyposa­żyć w szereg opcjonalnych roz­wiązań. Od licznika godzin pra­cy, który służy realnemu ustale­niu czasu pracy wykonanej przez mechanizm podnoszenia i mo­że być wykorzystane, do oblicze­nia pozostałego okresu żywot­ności mechanizmu podnosze­nia (w rozumieniu normy FEM 9.755), przez zaawansowane ste­rowanie półprzewodnikowe 48 V dla funkcji podnoszenia/opusz­czania czy dostępne wraz z nim sterowanie radiowe Tiger G2 o zasięgu do 50 m.

Nowoczesne wciągniki łańcu­chowe stanowią sprawdzone roz­wiązanie transportu bliskiego i ze względu na swoje zalety znajdu­ją dziś zastosowanie w tysiącach aplikacji. Są wytrzymałe, nie wy­magają specjalnej konserwacji, nie zużywają zbyt wiele energii i zna­cząco podnoszą wydajności oraz bezpieczeństwo pracy.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę