Posłowie za zmianami przepisów, aby ograniczyć zanieczyszczenia

Zmiany przepisów, aby ograniczyć zanieczyszczenia Canva

Parlament przyjął stanowisko do negocjacji z Radą w sprawie przepisów zmniejszających zanieczyszczenia oraz ukierunkowania dużych instalacji rolno-przemysłowych na zieloną transformację.

Stanowisko Parlamentu w sprawie dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) i dyrektywy w sprawie składowania odpadów zostało przyjęte przez posłów 396 głosami za, 102 przeciw, przy 102 wstrzymujących się. W sprawie rozporządzenia dotyczącego portalu emisji przemysłowych, posłowie przyjęli swój mandat negocjacyjny 563 głosami za, 51 przeciw, przy 18 wstrzymującymi się.

Gałęzie przemysłu i gospodarstwa hodowlane podlegające przepisom

Posłowie poparli wniosek Komisji o rozszerzenie IED na instalacje przemysłu wydobywczego (kopalnie) oraz duże instalacje produkujące baterie (z wyjątkiem tych, które montują wyłącznie moduły baterii i zestawy baterii). Dyrektywa zobowiązuje ich do dalszego ograniczania zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W sprawie gospodarstw hodowlanych, posłowie zagłosowali za utrzymaniem obecnych przepisów i włączeniem do nich gospodarstw trzody chlewnej z ponad 2 000 miejscami produkcyjnymi dla świń (powyżej 30 kg) lub z ponad 750 miejscami dla macior i gospodarstw drobiarskich z ponad 40 000 miejscami dla drobiu, a także gospodarstw z ponad 750  jednostkami inwentarza żywego (LSU). Parlament nie chce zakresu przepisów na gospodarstwa hodujące bydło, jak zaproponowała Komisja. Komisja pierwotnie zaproponowała próg 150 LSU dla wszystkich zwierząt gospodarskich. Posłowie podkreślają również znaczenie zapewnienia, że producenci spoza UE spełniają wymogi podobne do przepisów UE.

Przejrzystość i udział społeczeństwa

Posłowie głosowali również za zwiększeniem przejrzystości oraz udziału społeczeństwa w odniesieniu do licencjonowania, eksploatacji i kontroli instalacji regulowanych. Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń zostałby przekształcony w unijny portal emisji przemysłowych, w którym obywatele mieliby dostęp do danych na temat wszystkich zezwoleń UE i lokalnych działań zanieczyszczających środowisko.

Lepsza ochrona środowiska nie musi prowadzić do większej biurokracji. Innowacje są kluczem do osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczeń, a do tego potrzebujemy bardziej konkurencyjnego europejskiego sektora przemysłowego. Polityka UE musi być realistyczna, ekonomicznie wykonalna i nie może zagrażać konkurencyjności. Nasze stanowisko zapewnia przedsiębiorstwom przestrzeń do działania, dając im rozsądne okresy przejściowe na przygotowanie się do nowych wymogów, przyspieszone procedury wydawania pozwoleń i elastyczność w opracowywaniu nowych technik – powiedział sprawozdawca Radan Kanev (EPL, BG) 

Kolejne kroki

Parlament jest teraz gotowy do rozpoczęcia negocjacji z Radą w sprawie ostatecznego kształtu przepisów.

Kontekst

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych ustanawia przepisy dotyczące zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń z dużych instalacji rolno-przemysłowych do powietrza, wody i gleby, które mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak astma, zapalenie oskrzeli i rak, które powodują setki tysięcy przedwczesnych zgonów każdego roku w UE. Jest to część unijnej zielonej transformacji przemysłu, przynoszącej obywatelom znaczne korzyści zdrowotne i środowiskowe.

Przepisy te stanowią odpowiedź na oczekiwania obywateli dotyczące zasady "zanieczyszczający płaci" oraz przyspieszenia zielonej transformacji i promowania bardziej ekologicznych procesów produkcyjnych.

Źródło: Parlament Europejski

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę