Tak wygląda projekt budżetu na przyszły rok

Reklama
Reklama

Ministerstwo Finansów informuje, że przekazało członkom Rady Ministrów wstępny projekt budżetu państwa na rok 2017.

Projekt budżetu przewituje dochody budżetu państwa 324,1 mld zł, wydatki budżetu państwa 383,4 mld zł oraz deficyt na kwotę nie większą niż 59,3 mld zł. W warunkach porównywalnych nominalny poziom deficytu budżetu państwa nie odbiega od zaplanowanego w latach ubiegłych. Nominalny wzrost wynika z tego, że w przyszłym roku całość niedoboru środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostanie pokryta z budżetu państwa w formie dotacji. Tymczasem w ubiegłych latach jego część była finansowana z pożyczki budżetu, która nie zwiększała prognozowanego deficytu.

Reklama

Podstawowe wielkości budżetu środków europejskich na rok 2017 wynoszą:

 • dochody budżetu środków europejskich: 60,2 mld zł,
 • wydatki budżetu środków europejskich: 69,8 mld zł,
 • deficyt budżetu środków europejskich: 9,6 mld zł.


Projekt budżetu na rok 2017 został sporządzony z uwzględnieniem mechanizmów zawartych w przepisach prawa krajowego oraz unijnego: spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów wg. metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB, tj. wynosi 2,9 proc. PKB.

Uwzględniając aktualne dane, a także uwarunkowania w otoczeniu zewnętrznym (możliwe scenariusze wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej) dokonano aktualizacji niektórych wskaźników makroekonomicznych.

Reklama

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które determinują prognozę dochodów na rok 2017 to:

 • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6 proc.),
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3 proc.),
 • nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5,0 proc.),
 • wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,7 proc.),
 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5 proc.).


Wzrost dochodów budżetu państwa w 2017 r. z jednej strony będzie generowany przez prognozowany wzrost gospodarczy przy jednoczesnym powrocie umiarkowanej inflacji, a z drugiej strony będzie efektem już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych. W 2017 r. warunki makroekonomiczne dla procesu gromadzenia dochodów budżetowych będą bardziej korzystne niż w 2016 r. Przewiduje się przyspieszenie tempa wzrostu PKB w ujęciu realnym oraz zmianę struktury wzrostu polegającą na zwiększeniu wkładu we wzrost popytu krajowego.

Na poziom dochodów podatkowych w 2017 r. wpływ będzie miało szereg działań mających na celu odbudowę strumienia dochodów podatkowych i uszczelnienie systemu podatkowego, w szczególności w zakresie podatku VAT i CIT. Do działań tych należy m.in.:

 • wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • informatyzacja kontroli ksiąg podatkowych (wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego),
 • uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług. Przykładem tego typu działań jest wprowadzenie tzw. pakietu paliwowego.


Dodatkowo wzrost dochodów podatkowych będzie wynikał z projektowanej nowelizacji ustawy o grach hazardowych, która ma na celu ograniczyć skalę występowania szarej strefy w sektorze gier hazardowych.

Jednocześnie należy podkreślić, iż w ramach budżetu na rok 2017 zabezpieczono niezbędne środki na finansowanie działań nowych oraz kontynuację działań rozpoczętych w latach ubiegłych, z których najważniejsze to:

 • finansowanie Programu "Rodzina 500+",
 • planowane zmiany dotyczące wieku emerytalnego,
 • jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów i rencistów,
 • zwiększone nakłady na obronę narodową oraz infrastrukturę transportu lądowego,
 • podwyższenie kryteriów dochodowych oraz niektórych kwot świadczeń rodzinnych,
 • podwyższenie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,
 • dofinansowanie do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 rok życia,
 • większe dofinansowanie do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w celu szerszej dostępności do tych ubezpieczeń.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama