Trwają prace legislacyjne dotyczące prawa własności przemysłowej

PixaBay
Reklama
Reklama

W Ministerstwie Rozwoju trwają intensywne prace nad 11 projektami rozporządzeń wykonawczych do ustaw: o rzecznikach patentowych, własności przemysłowej oraz o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich UE. Projekty te mają na celu dostosowanie aktów wykonawczych do obecnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i UE.

Część zmian stanowi znaczące udogodnienie dla MŚP m. in. poprzez: uproszczenie i przyspieszenie procedur uzyskiwania ochrony praw własności przemysłowej oraz zmniejszenie opłat za tę ochronę. Inne zmiany wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do regulacji UE, co pozwoli m. in. na zwiększenie dostępności ekspertów z zakresu własności przemysłowej.

Wg stanu na 13 września 2016 r. z 15 projektów rozporządzeń z sukcesem zostało podpisanych już 6. Pozostałe projekty znajdują się na ostatnich etapach prac legislacyjnych i spodziewamy się, że nowe przepisy wejdą w życie w najbliższym czasie.

Wśród projektowanych regulacji znajdują się przepisy wprowadzające szereg usprawnień w procesie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.

Zmiany wiążą się m.in. z przejściem z systemu badawczego znaków towarowych na uproszczony system sprzeciwowy, czy z rezygnacją w dokumentacji zgłoszeniowej wzoru przemysłowego z obligatoryjnego dołączania opisu wyjaśniającego ilustrację wzoru przemysłowego.

Reklama

Rejestry Urzędu Patentowego

Zmiany obejmą także rejestry prowadzone przez Urząd Patentowy. W związku z wyodrębnieniem w ustawie z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, z rejestru patentowego rejestru dodatkowych praw ochronnych, zostanie zwiększona czytelność rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy. Dodatkowo projekt rozporządzenia wprowadza zmiany wynikające z potrzeby stopniowego, pełnego wdrożenia elektronicznego systemu prowadzenia rejestrów Urzędu.

Przewiduje się także ułatwienia w prowadzeniu korespondencji w postaci elektronicznej, a także dostosowanie zgłoszeń elektronicznych dokonywanych w Urzędzie Patentowym do szybko zmieniających się regulacji z zakresu cyfryzacji. W projekcie rozporządzenia dotyczącym prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej, nie przewiduje się już posługiwania się, w prowadzonej z Urzędem Patentowym RP korespondencji w postaci elektronicznej, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a także wprowadza się istotne usprawnienia realizacji elektronicznej obsługi zgłoszeń patentowych, w której częścią dokumentacji patentowej są sekwencję nukleotydów i aminokwasów.

Ponadto zgodnie z oczekiwaniami uprawnionych z praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej, zostaną określone formalnie wzory wydawanych przez Urząd Patentowy dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych, świadectw rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa.

Reklama

Obniżenie opłat

Projektowane zmiany ujednolicą system naliczania opłat i obniżą wysokość opłat za zgłoszenie i ochronę znaków towarowych. Będzie to możliwie poprzez zgłaszanie znaków towarowych także tylko do jednej klasy, a opłaty będą pobierane w takiej samej wysokości za każdą klasę towarową (aktualnie trzeba zgłaszać znaki towarowe jednocześnie do trzech klas i wnieść opłatę za trzy klasy). Opłata za zgłoszenie znaku towarowego zostanie obniżona z 550 zł do 450 zł. Projektowane rozporządzenie obniży opłaty za ochronę znaku towarowego za każdą klasę towarową powyżej trzech klas z kwoty 450 zł do kwoty 400 zł.

Projekt zakłada zmniejszenie opłat za ochronę wzorów przemysłowych za pierwsze dwa pięcioletnie okresy ochrony. Za I okres ochronny z 400 zł do 150 zł i za II okres ochronny z 1 000 zł do 250 zł, czyli łącznie o 1 000 zł.

Zmiany w egzaminach na rzecznika patentowego

23 września 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 września 2016 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego.

Główna zmiana dotyczy zawężenia formy przeprowadzenia egzaminu konkursowego i kwalifikacyjnego z pisemno-ustnej tylko do formy pisemnej. Wprowadzenie wyłącznie formy pisemnej obu egzaminów spowoduje, że ocena zdających stanie się bardziej obiektywna; egzamin ustny ma charakter bardziej uznaniowy, co może wpływać na przejrzystość oceny zdających.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama