Instalacje budynkowe a bezpieczeństwo pożarowe

Instalacje budynkowe a bezpieczeństwo pożarowe Paroc

W dyskusjach na temat bezpieczeństwa pożarowego budynków najwięcej uwagi poświęca się samym konstrukcjom. Tymczasem równie istotną kwestią jest odpowiednie zabezpieczenie licznych instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zasadniczym problemem w kontekście bezpieczeństwa przeciwogniowego systemów HVAC jest fakt, że przewody instalacyjne często przekraczają kolejne strefy oddzielenia pożarowego. Jeżeli przepust zostanie odpowiednio zaprojektowany i należycie wykonany, nie powinien wpłynąć negatywnie na parametry całej przegrody. Aby zminimalizować ryzyko przedostania się przez nią ognia, strefa ta powinna spełniać określone wymagania odporności ogniowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Warunkach Technicznych przejściom instalacyjnym stawia się m.in. następujące wymagania: niedopuszczenie do przenoszenia się ognia i dymu w przypadku pożaru, zapobieganie wzrostowi temperatury na powierzchni przejścia instalacyjnego oraz na jego poszczególnych elementach, co mogłoby spowodować zapalenie się elementów palnych instalacji, zachowanie wytrzymałości mechanicznej, zarówno w przypadku wystąpienia ognia, jak i w standardowych warunkach eksploatacyjnych, i umożliwienie wykonania kolejnych instalacji w obrębie istniejącego przejścia instalacyjnego, z zachowaniem ich klasy odporności ogniowej.

Warunki Techniczne określają również, że przepusty w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Oznacza to, że przejścia instalacyjne wykonywane w danej przegrodzie muszą posiadać nie niższe parametry szczelności ogniowej (E) oraz izolacyjności ogniowej (I) niż sama przegroda.

Sama metoda zabezpieczeń przepustów instalacyjnych zależy od rodzaju instalacji, jaka przechodzić będzie przez poszczególne strefy oddzielenia pożarowego. Przewody palne, wykonane na przykład z tworzywa sztucznego, najczęściej zabezpiecza się materiałami z wkładem pęczniejącym. W momencie pożaru wkład ten wielokrotnie zwiększa swoją objętość, zabezpieczając przestrzeń powstałą wskutek wypalenia się palnego przewodu. Zabezpieczenia przejść rur niepalnych bazują z kolei głównie na systemach farb i mas ogniochronnych. Przewód pokrywa się farbą na określonym w aprobacie odcinku po obu stronach przegrody. Aprobata określa także grubość powłoki, jaka zapewnia odpowiednią klasę odporności ogniowej (EI). Przestrzeń pomiędzy rurą a konstrukcją oddzielenia przeciwpożarowego wypełniamy z kolei wełną kamienną o dużej gęstości, co najmniej 150 kg/m3. Materiał tworzy ochronny kołnierz wokół przepustu.

W warunkach pożaru system absorbuje ogień, wysoką temperaturę oraz trujące gazy, co gwarantuje integralność przegrody – podkreśla Paweł Stankiewicz, ekspert firmy Paroc Polska. – Zaletą takiego rozwiązania jest lekka i dość łatwa do wykonania konstrukcja, a także możliwość montażu nowych kabli i rur w późniejszym czasie.

Grafika

W doborze konkretnych produktów warto pod uwagę brać ich zapisy w aprobatach technicznych. Rozwiązania przeciwpożarowe dla systemów HVAC są różne i zdarza się, że nawet jeśli wyrób posiada klasyfikację „nierozprzestrzeniający ognia”, to w rzeczywistości może składać się z materiałów zdecydowanie palnych. Z drugiej strony każdy produkt sklasyfikowany jako niepalny może zostać wykorzystany w charakterze izolacji przeciwogniowej przepustu.

Z myślą o bezpieczeństwie pożarowym instalacji proponujemy architektom i wykonawcom rozwiązania kompleksowe – podkreśla Paweł Stankiewicz. – W kontekście przepustów zalecamy zastosowanie płyty Paroc Pyrotech Slab 160 do wypełnień otworów przejść instalacyjnych w ścianach i stropach w połączeniu z otuliną Paroc HVAC Section AluCoat T, która stanowi uzupełnienie systemów przejść rur niepalnych.

Źródło: Paroc

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę