Oznakowanie poziome kluczowe dla bezpieczeństwa w magazynach

Oznakowanie poziome kluczowe dla bezpieczeństwa w magazynach Malowanielinii.pl

Na bezpieczeństwo pracy w magazynach wpływa wiele różnych czynników. Jednym z nich jest właściwe oznakowanie poziome ciągów komunikacyjnych. Bez tego elementu znacząco wzrasta ryzyko wypadku z udziałem pracownika i np. wózka transportowego.

  • Oznakowanie poziome zgodne ze standardami staje się powoli normą w magazynach i zakładach produkcyjnych
  • Piktogramy, znaki BHP czy kolory ułatwiają bezpieczne poruszanie się po halach
  • Oznakowanie poziome musi też być zgodne z odpowiednimi przepisami prawa
  • W praktyce można spotkać kilka typów oznakowania poziomego, które powinno być dostosowane do konkretnych warunków

Powiązane firmy

MalowanieLinii.pl Sp. z o.o.

Poprawne oznakowanie ciągów komunikacyjnych, transportowych, przejść dla pieszych i pól odkładczych, a także użycie odpowiednich znaków BHP to podstawa dobrze funkcjonującego magazynu. Zapewnia sprawną komunikację pojazdów i pieszych w całym obiekcie, co przekłada się na lepszą organizację pracy. Dla przykładu, właściwie zaprojektowane oznakowanie poziome skraca m.in. czas transportu towaru z punktu przyjęcia do miejsca jego magazynowania, a później wysyłki.

Równie ważną, jeśli nie najważniejszą rolą oznakowania jest zapewnienie jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa. Wyeliminowanie w jak największym zakresie skrzyżowań kolizyjnych, wyraźne określenie stref, w których mogą poruszać się pracownicy i obce osoby, a także stref ruchu maszyn, wskazanie dróg ewakuacyjnych – to tylko kilka z najważniejszych korzyści, jakie może zapewnić optymalnie zaprojektowany rozkład magazynu lub hali produkcyjnej.

Oznakowanie poziome istotnym elementem magazynów

W hali magazynowej poruszają się ludzie, wózki widłowe oraz inne pojazdy i maszyny. To sprawia, że kwestia oznakowania jest ogromnie ważna dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Niezwykle istotne jest zwłaszcza uświadomienie wszystkim – szczególnie nowym pracownikom – aby kategorycznie przestrzegali wytyczonych linii i poruszali się zgodnie z oznakowaniem.

Kiedy w 2009 r. zaczynaliśmy oferować profesjonalne oznakowanie BHP naszym klientom, odnosiliśmy wrażenie, że tego typu usługa jest traktowana jako zbędna. Niektórzy wykonywali oznaczenia metodą gospodarczą, mało trwałe i niejednokrotnie niezgodne z obowiązującymi przepisami BHP. Napływ zagranicznych inwestorów, dla których bezpieczeństwo pracowników i optymalizowanie procesów produkcyjnych były priorytetem, wymógł na polskiej kadrze zarządzającej konieczność stosowania standardów podobnych jak w firmach matkach z Europy Zachodniej. Obecnie mamy w swojej bazie blisko 1000 firm, które regularnie korzystają z naszych usług – mówi Marek Budka, właściciel firmy MalowanieLinii.pl.

Mimo wzrostu świadomości kadry menadżerskiej w zakresie bezpieczeństwa nadal jest sporo do poprawy. Można zauważyć wzrost świadomości znaczenia bezpieczeństwa w przestrzeniach magazynowych i produkcyjnych. Rośnie też odpowiedzialne podejście do poszczególnych działań. Obecnie większość firm dąży do zorganizowania choć w minimalnym stopniu bezpiecznego ruchu w magazynie – dodaje Dawid Pacholec, kierownik ds. kluczowych klientów firmy MalowanieLinii.pl.

Oznakowanie poziome zgodne ze standardami

Oznakowanie poziome w magazynach jest w dużej mierze ustandaryzowane i nie podlega chwilowym trendom. W różnych magazynach znajdziemy więc podobną kombinację odpowiednich piktogramów, znaków BHP i kolorów. Jeśli do tego oznakowanie jest estetyczne i przejrzyste, nawet nowi pracownicy czy osoby z zewnątrz nie powinny mieć większych problemów ze zrozumieniem organizacji ruchu w danym obiekcie.

Najważniejszym elementem oznakowania poziomego hal magazynowych jest odpowiednie wyznaczenie ciągów komunikacyjnych dla pieszych i dróg transportowych dla różnego rodzaju pojazdów. Drogi najczęściej oznacza się kolorem białym lub żółtym. Kolorem żółtym najczęściej oznacza się także stałe miejsce dla maszyn, a także przestrzeń na kontenery z odpadami.

Z kolei kolorem czerwonym wydzielane są strefy wyłączone z pracy. Należą do nich m.in. miejsca, w których są zlokalizowane apteczki, hydranty, gaśnice czy alarmy. Odpowiednimi symbolami wyznacza się także miejsca na palety i kontenery oraz drogi ewakuacyjne, a także wyróżnia się słupy i odboje. Pasy i linie w magazynach mogą służyć też do wyznaczania odpowiednim kolorem pól odkładczych, w których obrębie składuje się półprodukty, komponenty czy opakowania.

W magazynach, w których za transport towarów odpowiadają automatyczne i autonomiczne roboty mobilne, oznakowanie poziome nabiera szczególnego charakteru. Odpowiednio wyznaczone linie służą bowiem dla tych robotów jako rodzaj nawigacji, który wskazuje im kierunek ruchu. Wymaga to dokładnego przygotowania takiej trasy i wykonania np. odpowiednich kątów.

Zasady projektowania oznakowania poziomego

Zorganizowanie sprawnego transportu towarów i zminimalizowanie ryzyka wypadku to oczywiście podstawowe argumenty, które przemawiają za właściwym zorganizowaniem oznakowania poziomego w magazynach. Trzeba jednak mieć świadomość, że konieczność wykonania takiego oznakowania jest także obowiązkiem przedsiębiorcy – zgodnie z polskim prawem i wymaganiami BHP.

Przepisy, które dotyczą oznakowania hal magazynowych lub szerzej – zapewnienia optymalnej komunikacji wewnątrz hali magazynowej – znajdziemy m.in. w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu wózków z napędem silnikowym. Ponadto pewne wymogi, które dotyczą tego obszaru, znajdziemy także w niektórych normach (np. PN-EN ISO 13854:2020-01). 

W regulacjach tych znajdziemy m.in. minimalne wymogi, które dotyczą szerokości dróg w transporcie wewnętrznym. Przykładowo, droga dla środków transportowych i ruchu pieszego musi odpowiadać szerokości pojazdu, powiększonej o 90 cm w przypadku drogi jednokierunkowej, lub podwójnej szerokości pojazdu, powiększonej o 180 cm na drodze dwukierunkowej.

Uogólniając, można powiedzieć, że pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa i w granicach swoich możliwości wyeliminować ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. Zgodnie z powyższymi przepisami oznakowanie poziome musi być przede wszystkim dobrze widoczne, czytelne i zrozumiałe dla pracowników. Graficzne znaki informacyjne powinny organizować przestrzeń w sposób efektywny. Ponadto wyznaczone ciągi komunikacyjne muszą zapewniać pracownikom bezpieczny dostęp do stanowisk pracy i ułatwiać ewentualną ewakuację.

Malowanie linii w magazynach wymaga odpowiedniego projektu. Nie chodzi tylko o to, żeby było ono zgodne z przepisami prawa. Oznakowanie poziome powinno jak najoptymalniej zorganizować wszelki ruch w magazynie. Z jednej strony powinno ograniczyć miejsca kolizyjne, a z drugiej – zapewnić jak najkrótszą drogę do przebycia. Warto też mieć na uwadze, że wszelkie późniejsze zmiany, które dotyczą oznakowania poziomego, będą wymagały odpowiedniego czasu i nakładów finansowych.

Oznakowanie poziome – różne rodzaje

Oznakowanie poziome może przybierać różne kształty. Najczęściej mamy do czynienia z liniami, napisami czy strzałkami. Różne mogą być także rodzaje oznakowania poziomego, a także technologia jego nanoszenia. Każda z wybranych metod może się sprawdzić w innych warunkach użytkowania. Prawidłowo dobrana i dobrze wykonana metoda oznaczeń poziomych powinna służyć przez długi czas.

Oznakowanie poziome napowierzchniowe
Ten rodzaj oznaczeń umieszcza się całkowicie na powierzchni podłoża, bez ingerowania w jego struktury. Malowanie linii napowierzchniowej może odbywać się na oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni betonowej lub żywicznej.

Oznakowanie poziome napowierzchniowe na podłożu śrutowanym
To oznaczenia częściowo zanurzone w powierzchni. W pierwszej kolejności, żeby umieścić te oznaczenia, należy usunąć górną warstwę posadzki betonowej przy pomocy śrutownicy o odpowiedniej głowicy.

Oznakowanie poziome wgłębne 
Takie oznaczenia są całkowicie zanurzone w podłożu. Najpierw maszynowo, diamentowymi tarczami wycina się bruzdy w podłożu betonowym. Następnie wlewa się w nie 2-składnikową farbę żywiczą epoksydową. Po wyschnięciu oznaczenie wgłębne staje się bardzo wytrzymałe i odporne na różnego typu zniszczenia. To najbardziej trwała metoda oznaczeń poziomych.
 

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę